Startovn listina pro mistrovstv VP na klasick trati (SJC 31.5.2014)


Podle kategoriíPodle oddílů
---------------------------------------------------------------
Mistrovstv oblasti na klasick trati SJC 31.5.2014
Startovka po kategorich
---------------------------------------------------------------

 St slo ipu Jmno           Id datab Te    Start 

D10C (8)    2,2 km 60 m  9 K 

   1   425586 Chrstov Magdalna    STH0551 C     3:00 
   2  2025341 Kronikov Sylvie      SHK0450 C     6:00 
   3   362000 Chvtilov Johana     PHK0450 C     9:00 
   4  2053583 Knobov Agta       VRL0453 C    12:00 
   5  2056296 Neumannov Albta     PHK0650 C    15:00 
   6    9043 tefanov Markta     STH0550 C    18:00 
   7      Vakant                    21:00 
   8      Vakant                    24:00 


D10N (17)   3,1 km 100 m  7 K 

   9      Kuczerov Tereza      PHK0551 C     3:00 
  10  2057592 Mitkovov Jindika    LTU0550 C     7:00 
  11      Matuincov Anna      PHK0561 C    11:00 
  12  2025374 Kadankov Tereza     LPU0552 C    15:00 
  13   232636 Hjkov Marie       VRL        19:00 
  14   425516 kolnkov Karla      BRU0551 C    23:00 
  15    9423 Kopeck Martina      PHK0555 C    27:00 
  16  2025373 Vodikov Veronika     LPU0651 C    31:00 
  17    9021 Holubov Viktorie    KUO0599 C    35:00 
  18  2027214 Morvkov Zuzana      SRK0551 C    39:00 
  19      odorov katarina     NER        43:00 
  20   330651 Hanuov Kateina     VRL        47:00 
  21  2025350 Cejpkov Karolna     SRK0552 C    51:00 
  22    4275 ehkov Andrea      SJC0556 C    55:00 
  23  2053544 Brzkov Hana       NER        59:00 
  24      Vakant                    63:00 
  25      Vakant                    67:00 


D12C (21)   2,6 km 110 m  9 K 

  26  2032180 Puov Bra        LPU0357 C     1:00 
  27   410360 Holekov Petra      SHK0250 B     4:00 
  28  2056290 Kuchaov Rozlie     SJC0251 B     7:00 
  29   410782 Thnov Martina      SHK0350 C    10:00 
  30  2035739 Matouov Gabriela     VRL0352 C    13:00 
  31   436939 Koloov Veronika     LPU0351 C    16:00 
  32  2056293 Jank Anna         SJC0252 B    19:00 
  33  2032373 Krejcarov Bra      BRU0351 C    22:00 
  34   681880 Musilov Elena       KUO0399 C    25:00 
  35   425585 Hrnov Ivana      STH0351 C    28:00 
  36   336788 Besedov Katka       PHK0351 C    31:00 
  37   219207 Koberov Kateina     LPU0352 C    34:00 
  38  2020709 treglov Zuzana      VRL0251 B    37:00 
  39   425535 Karlov Anna        JIL0352 C    40:00 
  40   331120 Suchnkov Elika     PHK0250 C    43:00 
  41  2058528 Kodytkov Denisa      SHK0252 C    46:00 
  42  8623000 Vandasov Adla      PHK0255 B    49:00 
  43  2025372 Vodikov Johana      LPU0354 C    52:00 
  44   416271 Randkov Albta     VRL0252 C    55:00 
  45      Vakant                    58:00 
  46      Vakant                    61:00 


D12D (12)   2,3 km 80 m  11 K 

  47   425566 Filipov Lucie       SRK0351 C    27:00 
  48      Prokkov Agta      SHK0355 C    30:00 
  49  2032371 Jirskov Barbora     BRU0352 C    33:00 
  50      Piln Natlie       VRL0351 C    36:00 
  51  2032160 Cibulkov Veronika     LPU0355 C    39:00 
  52      odorov Zuzana      NER        42:00 
  53    9594 Zeck Linda       KOR0250 C    45:00 
  54  2070820 Machov Viktorie      PHK0252 C    48:00 
  55    9598 Mlejnkov Lucie      KOR0251 C    51:00 
  56  2057583 Zimov Elika       LTU0250 C    54:00 
  57      Vakant                    57:00 
  58      Vakant                    60:00 


D14C (24)   3,5 km 80 m  12 K 

  59    9368 Hpov Petra        PHK0051 B     2:00 
  60   51108 Kejmarov Jana       STH0152 C     5:00 
  61   425600 klbov Veronika     SRK0153 B     8:00 
  62  1398976 Kubkov Iva       ZAM0151 B    11:00 
  63   897364 Peterov Jana       DOB0051 A    14:00 
  64  2032191 Thnov Nikola       SHK0051 A    17:00 
  65  2053566 Pachelov Anna       ZAM0053 C    20:00 
  66   426321 Vojtkov Viktorie    LPU0051 B    23:00 
  67  2049549 Zimov Barbora       SHK0151 B    26:00 
  68   206405 Jelnkov Zuzana      CHC0151 C    29:00 
  69   52618 imonov Klra       SJC0155 C    32:00 
  70   426374 Star Tereza        VRL0051 C    35:00 
  71  2073747 Kosov Tereza       SRK0151 A    38:00 
  72  2059737 Kochov Anna        SJC0153 B    41:00 
  73  2027245 Filipov Tereza      LPU0050 B    44:00 
  74      Piln Bra         VRL0052 C    47:00 
  75  2053567 Borovikov Valerie    ZAM0051 B    50:00 
  76   320290 Chaloupkov Kateina    CHC0051 C    53:00 
  77    9712 Novkov Svtlana     NPA0151 C    56:00 
  78  2056270 Vejrakov Rza      SJC0151 B    59:00 
  79  2025352 Rckerov rka      HOR0050 B    62:00 
  80  2017683 Kronikov tpnka     SHK0150 B    65:00 
  81      Vakant                    68:00 
  82      Vakant                    71:00 


D14D (10)   2,6 km 110 m  9 K 

  83   207832 Weberov Adla       PHK0155 C    92:00 
  84   887163 Novkov Markta      KUO0099 C    94:00 
  85    4293 Matjkov Barbora     SJC0156 C    96:00 
  86   49542 Brancsk Lenka      LPU0159 C    98:00 
  87  2057585 Kubkov Erika       LTU0150 C    100:00 
  88      Kopeck Kateina      PHK0157 C    102:00 
  89  2056297 Tumov Adla        SJC0154 C    104:00 
  90    9369 Hlavkov Petra      PHK0052 C    106:00 
  91      Vakant                   108:00 
  92      Vakant                   110:00 


D16C (16)   4,7 km 100 m  15 K 

  93   51468 Kubkov Kateina     VAM9952 C    55:00 
  94   246820 renkelov Ilona      LPU9955 B    58:00 
  95  2032162 Malinov Apolena      SHK9952 B    61:00 
  96    9458 Trunkov Kateina    PHK9953 C    64:00 
  97    9569 Chaloupkov Veronika    CHC9852 A    67:00 
  98    9285 Zemanov Kateina     ZAM9851 B    70:00 
  99   425544 Semrdov Jana       CHC9951 A    73:00 
  100   49951 Poloprutsk Lucie     VLI9950 B    76:00 
  101   425555 Wakov Martina      VRL9951 A    79:00 
  102  2032172 Kmentov Barbora      LPU9957 C    82:00 
  103   224883 Kubkov Jana       PHK9999 B    85:00 
  104  1006615 Kopeck Anna        LPU9958 A    88:00 
  105  2032127 Matouov Kateina     VRL9955 B    91:00 
  106      Vakant                    94:00 
  107      Vakant                    97:00 
  108      Vakant                   100:00 


D16D (4)    3,5 km 80 m  12 K 

  109    9697 Homolov Anna      PHK9954 C    74:00 
  110   425515 Krejcarov Aneka     BRU9950 C    77:00 
  111   224916 Kubekov Veronika     PHK9853 C    80:00 
  112      Vakant                    83:00 


D18C (6)   5,5 km 130 m  14 K 

  113  1398980 dkov Martina      PHK9653 A    83:00 
  114   436959 Jansov Doubravka     LPU9750 A    86:00 
  115   224885 dkov Lucie       PHK9654 B    89:00 
  116    9472 Myslivcov Markta     SHK9650 B    92:00 
  117   410799 Koutn Hana        PHK9651 C    95:00 
  118      Vakant                    98:00 


D21A (11)   7,7 km 180 m  15 K 

  119  2073708 midrkalov Monika     NPA9051 C     3:00 
  120  2051524 Myslivcov Pavla      SHK9352 R     6:00 
  121   515421 Kubtov Zuzka       NPA9151 R     9:00 
  122   887904 Kosov Denisa       PHK9150 R    12:00 
  123  7201810 Pov Monika       NPA8151 C    15:00 
  124    7710 Volfov Julie       VLI8051 C    18:00 
  125   515185 Randkov Helena      VRL7452 C    21:00 
  126   253357 Koleov Helena      LPU8857 C    24:00 
  127  1398538 Kolaja Ehlerov Jana    VLI8055 C    27:00 
  128      Vakant                    30:00 
  129      Vakant                    33:00 


D21C (25)   6,4 km 160 m  16 K 

  145  1398689 Hepnerov Martina     SHK8152 E     0:00 
  130   416264 Novotn Martina      PHK8255 C     3:00 
  131   888623 Ulahelov Jana       LTU8451 C     6:00 
  132   405999 Petrasov Zuzana      ASU9695 A     9:00 
  133    9674 Smutn Pavla        VAM8651 C    12:00 
  134    9448 Vtkov Lucie       PHK8055 C    15:00 
  135    8946 Setnkov Eva       DKP8759 C    18:00 
  136    9088 Tihonov Martina      PHK8651 C    21:00 
  137    9171 Novotn Barbora      SHK8658 C    24:00 
  138   981820 Azebov Nina        PHK8855 C    27:00 
  139    9165 Touilov Martina     SHK8051 C    30:00 
  140    8952 Knoblochov Kamila     VRL8353 C    33:00 
  141    7226 tpnov Dita       DOB7956 C    36:00 
  142    9673 Bednov Michaela     VAM8951 C    39:00 
  143      Vakant                    42:00 
  144  2056292 irkov Daniela     73C7650      45:00 
  146   331285 Jebav Lucie        VRL9254 C    51:00 
  147    9316 Knapov Iva        LPU6052 C    54:00 
  148    9591 Androv Jana       SRK8756 C    57:00 
  149    8889 Vikov Vendula       STH8951 C    60:00 
  150    9480 Klchov Jana       SSU8151 C    63:00 
  151   52185 Matuincov Lucie     EKP8152 C    66:00 
  152      Vakant                    69:00 
  153      Vakant                    72:00 
  154    9482 Hrobaov Lenka      TJN7754 C    75:00 


D21D (17)   4,5 km 110 m  12 K 

  155      Vakant                    26:00 
  156    9677 Kodytkov Iva       VAM7751 C    29:00 
  157    9679 Faltejskov Kateina    PHK9650 C    32:00 
  158   426338 Sokolov Tereza      BRM8451 C    35:00 
  159   428295 Kunhartov Kateina    PHK8052 C    38:00 
  160    9868 Kadaov Barbora      LPU8253 C    41:00 
  161  2045224 Mllerov Petra      VAM9098 C    44:00 
  162   436953 Pilkov Veronika     CET8152 C    47:00 
  163  1398687 Jedlikov Adla      SHK8253 C    50:00 
  164   426310 Cabalkov Jana       ZAM8751 C    53:00 
  165   405957 Mareov Kristna     LPU9155 C    56:00 
  166    8887 Vlkov Marcela      ZAM9154 C    59:00 
  167    9792 Hostinsk Jana       VAM8451 C    62:00 
  168      Vakant                    65:00 
  169      Vakant                    68:00 
  170      Vakant                    71:00 
  171    9296 Kokaislov Eva       LPU7956 C    74:00 


D35C (20)   5,8 km 160 m  16 K 

  172  2060300 Tauchmanov Ivana     NPA7852 C    23:00 
  173    9076 Votokov Jaroslava    JIL7255 C    26:00 
  174   515465 Myslivcov Lenka      SHK7051 C    29:00 
  175  2060258 Vlastnkov Lucie     JIL7554 C    32:00 
  176  2049540 Kronikov Jana       SHK7350 C    35:00 
  177    9676 Smutn Jana        VAM6251 C    38:00 
  178   410777 Kalensk Kateina     STH7351 C    41:00 
  179    9431 Samkov Renta       PHK7456 C    44:00 
  180    9501 Filipov Ivana       SRK7373 C    47:00 
  181    9408 Kunartov Lenka      PHK7852 C    50:00 
  182    9077 Mal Vra         JIL7752 C    53:00 
  183    9726 kopova Jana        CET7551 C    56:00 
  184  2045240 Kulhav Jarmila      SRK6751 C    59:00 
  185    9680 Rykalov Jitka       VAM7251 C    62:00 
  186    9430 Chvtilov Pavlna     PHK7450 C    65:00 
  187    9336 Koberov Lenka       LPU6954 C    68:00 
  188    9503 klbov Jana       SRK7651 C    71:00 
  189   336724 Rikov Kamila      PHK7153 C    74:00 
  190      Vakant                    77:00 
  191      Vakant                    80:00 


D35D (36)   4,0 km 100 m  12 K 

  192   410775 Hrnov Lenka      STH7251 C     2:00 
  193   425504 Jansov Romana       BRU7650 C     4:00 
  194  2032174 Mlkov rka       LPU1        6:00 
  195  2067950 Vlkanova Hana       PHK7050 C     8:00 
  196  2017684 Hkov Eva         NPA6951 C    10:00 
  197    8966 Smith Lucie        VRL7353 C    12:00 
  198   49890 Azebov Martina      PHK6757 C    14:00 
  199   425506 Kolov Andrea      BRU7151 C    16:00 
  200    9462 Weberov Zuzana      PHK6961 C    18:00 
  201    9650 Fenclov Markta      LPU7155 C    20:00 
  202   219217 Netukov Hana       SHK7052 C    22:00 
  203   207818 Justov Jana        PHK6153 C    24:00 
  204  2032384 Rusinov Alena       BRU7152 C    26:00 
  205   301191 Hlavkov Renata     PHK7060 C    28:00 
  206   331619 Wakov Dita        VRL7151 C    30:00 
  207      odorov Magda       NER        32:00 
  208   425574 Karlov Kateina      JIL7553 C    34:00 
  209    9833 Kavalrov Kateina    PHK6756 C    36:00 
  210   425512 kolnkov Marcela     BRU7452 C    38:00 
  211   416296 imov Hana        TYN6850 C    40:00 
  212    9542 Chaloupkov Lenka     CHC6951 C    42:00 
  213   416262 Krunkov Bohuslava     SNA7053 C    44:00 
  214   51131 Dohnlkov Jana      SHK7252 C    46:00 
  215   224872 Makov Silvie      PHK7151 C    48:00 
  216   426371 Tuilov tpnka     LPU7052 C    50:00 
  217    9031 Koblkov Hana      ZAM5851 C    52:00 
  218   887923 Frmmelov Dana      BRU7251 C    54:00 
  219      Prokkov Jitka      NER        56:00 
  220  2303942 tefanov Klra      STH7752 C    58:00 
  221    9735 Kaparov Eva       TYN7452 C    60:00 
  222   232635 Koutn Alena        PHK7052 C    62:00 
  223  2061852 Tich Kateina       KOR7550      64:00 
  224      Vakant                    66:00 
  225      Vakant                    68:00 
  226      Vakant                    70:00 
  227   682608 Zitkov Radka       LPU7958 C    72:00 


D40C (7)   5,8 km 160 m  16 K 

  228    9796 Zemnkov Eva       SRK7452 C     2:00 
  230  2011857 vadlenov Ivana      CHC7151 C     8:00 
  231    9237 Jurakov Jana       LPU6051 C    11:00 
  232    9551 Kivdov Lenka       CHC7251 C    14:00 
  233  2053570 Vandasov Markta     VAM7250 C    17:00 
  234      Vakant                    20:00 
  229   211303 korpilov Jana      SJC7451 C    101:00 


D45C (15)   4,6 km 110 m  14 K 

  235   405972 Petrelov Alena      LTU6351 C    20:00 
  236   253368 Panchrtkov Jitka     PHK5951 C    23:00 
  237   219201 Hausvaterov Marcela    SHK6152 C    26:00 
  238    8954 Ndrlov Eva        VRL5451 C    29:00 
  239   438611 Kosov Michaela      SRK6752 C    32:00 
  240    9121 Mdlov Iva        SHK6351 C    35:00 
  241  2035720 Kavalrov Zuzana     PHK6950 C    38:00 
  242      Vakant                    41:00 
  243   446418 Kavkov Dana        SCP6150 C    44:00 
  244    9389 Kubkov Marcela     PHK6251 C    47:00 
  245  2017663 Thnov Ivana       SHK6651 C    50:00 
  246   981805 Mllerov Zorka      VAM6767 C    53:00 
  247    9122 Chmelaov Marie      SHK6352 C    56:00 
  248      Vakant                    59:00 
  249      Vakant                    62:00 


D45D (18)   3,8 km 90 m  13 K 

  250    7249 Remeov Alena       DOB6150 C    24:00 
  251   416317 Kulov Jana        VAM6550 C    27:00 
  252  2053558 Brgerov Kateina     LPU6755 C    30:00 
  253   410771 Bernartov Ivana      SHK6552 C    33:00 
  254    9251 Weisbauerov Blanka    LPU6351 C    36:00 
  255   410739 Fundov Hana        SHK6752 C    39:00 
  256    9279 Lennerov Eva       LPU5653 C    42:00 
  257   331708 Semrdov Jitka      CHC6651 C    45:00 
  258   682110 varcov Lenka       TUR6457 C    48:00 
  259    9346 Koloov Jana       LPU6653 C    51:00 
  260    9089 Kynlov Miroslava     JIL5851 C    54:00 
  261   301691 Balcarov Eva       PHK5952 C    57:00 
  262    9442 Holekov Zdeka      NER        60:00 
  263    9157 Diveck Rena       SHK6753 C    63:00 
  264   995829 Vlkov Pavla       TYN6351 C    66:00 
  265    8980 Hanov Hana        VRL5652 C    69:00 
  266      Vakant                    72:00 
  267      Vakant                    75:00 


D50C (6)   4,6 km 110 m  14 K 

  268   51488 Novotn Iva        SHK6151 C     2:00 
  269   51751 Mutinsk Zdeka      KUO6499 C     5:00 
  270   232387 Kbrtov Iva        PEN6350 C     8:00 
  271    7255 Tich Jiina        DOB6050 C    11:00 
  272    9678 Veverkov Yveta      VAM6452 C    14:00 
  273  7201808 Hindrkov Martina     LTU6451 C    17:00 


D55C (16)   4,0 km 100 m  12 K 

  274    9118 Blhov Luba        SHK5852 C    10:00 
  275    9401 Bhounov Jiina      PHK5651 C    13:00 
  276    9897 Vychodilov Jiina     SHK5951 C    16:00 
  277   888601 Vchov Ladislava     LPU5851 C    19:00 
  278    9112 abatkov Zdena      SHK5652 C    22:00 
  279    7705 Svobodov Hana       SMB5951 C    25:00 
  280    9116 Stulkov Zuzana      SHK5751 C    28:00 
  281  2060217 Kalibnov Jiina     NPA5351 C    31:00 
  282  1006614 Klimplov Alena      LPU5551 C    34:00 
  283  2060214 Novkov Jana       NPA5552 C    37:00 
  284    9290 Novotn Jiina       LPU5654 C    40:00 
  285    9107 Fejlkov Alice       SHK5351 C    43:00 
  286    9612 Langrov Eva        SNA5351 C    46:00 
  287    9111 Filipov Dagmar      SHK5651 C    49:00 
  288      Vakant                    52:00 
  289      Vakant                    55:00 


D60C (3)   4,0 km 100 m  12 K 

  290    9068 Zleskov Vlasta      JIL5362 C     1:00 
  291    9033 Martincov Helena     ZAM5051 C     4:00 
  292      Vakant                    7:00 


D65C (7)    3,0 km 50 m  10 K 

  293    9247 Kubkov Kvta       LPU4752 C     3:00 
  294    9539 Ehlov Iva         SRK3951 C     6:00 
  295   301172 Mal Marie         LPU4753 C     9:00 
  296  2056289 Lhotsk Hana        ZAM4651 C    12:00 
  297   436429 Kellnerov Stanislava   LPU4950 C    15:00 
  298   405955 Kutkov Stanislava    LTU4751 C    18:00 
  299      Vakant                    21:00 


H10C (17)   2,3 km 80 m  11 K 

  300   224887 Neumann Matj       PHK0400 C     2:00 
  301   232905 Marhold Stanislav     CHC0402 C     5:00 
  302  2073723 ernk Adam        SHK0404 C     8:00 
  303  2049515 tichhauer Daniel     LPU0405 C    11:00 
  304      Kodytek Adam        SHK0402 C    14:00 
  305    9702 Pavelec Matj       NPA0501 C    17:00 
  306      Vakant                    20:00 
  307  1400421 Dohnlek Tom       SHK0403 C    23:00 
  308    9693 Novk Stanislav      NPA0404 C    26:00 
  309    4295 Vitvar Radim        SJC0404 C    29:00 
  310  2049536 Kol imon        HOR0400 C    32:00 
  311  2056294 Jank tpn        SJC0501 C    35:00 
  312  2045239 Juka Michal        LPU0504 C    38:00 
  313   425575 Mhlbach Ivo        STH0401 C    41:00 
  314      Vakant                    44:00 
  315      Vakant                    47:00 
  316   53225 Mal Antonn        JIL0501 C    50:00 


H10N (25)   3,1 km 100 m  7 K 

  317  2017670 Hp Matj         PHK0501 C     1:00 
  318  2057587 edivka Pavel       LTU0401 C     5:00 
  319   232638 Hanu Filip        VRL        9:00 
  320      ermk Martin       PHK0502 C    13:00 
  321    9688 Choutka Matj       NPA0402 C    17:00 
  322  2027229 eps Daniel        SRK0504 C    21:00 
  323      Hlavek Pavel       PHK0601 C    25:00 
  324   206476 Hjek Matj        VRL        29:00 
  325  2035729 tichhauer Adam      LPU0603 C    33:00 
  326    8301 Hora David         PGP0601 C    37:00 
  327  2027228 Morvek Martin       SRK0503 C    41:00 
  328    9686 Fajfer Filip        NPA0401 C    45:00 
  329  2027209 Jirouek Dominik      SRK0602 C    49:00 
  330  2057589 Piroek Vojtch      LTU0400 C    53:00 
  331    9045 tefan Jan         STH0500 C    57:00 
  332  2057590 Lazk Jan         LTU0500 C    61:00 
  333  2045219 pek Ondej        LPU0505 C    65:00 
  334   426327 Weber Adam         PHK0401 C    69:00 
  335  2067980 Krej Martin       KOR0600 C    73:00 
  336  2025377 Kadan Marek        LPU0703 C    77:00 
  337  2070847 Mlek David        PHK0504 C    81:00 
  338  2049516 Keka Adam         LPU0406 C    85:00 
  339      Vakant                    89:00 
  340      Vakant                    93:00 
  341      Vakant                    97:00 


H12C (26)   3,6 km 50 m  12 K 

  342  2032106 Vvra Jakub        HOR0202 C     1:00 
  343  2056299 Franta Jon        SJC0201 B     4:00 
  344    9744 ima Vojtch       LPU0204 C     7:00 
  345  2025353 Rcker Jan         HOR0201 B    10:00 
  346    9651 Fencl Jchym        LPU0301 C    13:00 
  347  2056295 Tuma Matj         SJC0202 B    16:00 
  348    9428 Brta imon        PHK0202 B    19:00 
  349  2027201 pek Stanislav      SRK0304 B    22:00 
  350   434594 Chaloupsk Jakub      PHK0302 B    25:00 
  351  2017678 tregl Maty       VRL0301 C    28:00 
  352    9284 Pachel Jakub        ZAM0202 C    31:00 
  353   416342 Flegl Martin        SRK0300 B    34:00 
  354  2011812 Rusin Vojtch       BRU0301 C    37:00 
  355  2032181 Kune Vojtch       HOR0200 C    40:00 
  356  7200595 Wank Hubert        VRL0302 B    43:00 
  357   405991 Locker Daniel       SRK0200 C    46:00 
  358   53224 Mal Even ml.       JIL0301 C    49:00 
  359  2017685 Hk Petr          NPA0301 C    52:00 
  360    9828 Tich Lubomr       SHK0303 C    55:00 
  361   331617 tefan Vt         STH0202 B    58:00 
  362   301130 abata Radek        SRK0202 C    61:00 
  363  2032156 Pipek Ondej        LPU0203 B    64:00 
  364    9558 Grundman Viktor      CHC0301 C    67:00 
  365  2045238 Juka Ji         LPU0304 C    70:00 
  366      Vaura Vt         HOR0203 C    73:00 
  367      Vakant                    76:00 


H12D (14)   2,6 km 110 m  9 K 

  368  2057576 Suk Jakub         LTU0201 C    64:00 
  369    4296 Huba Marek        SJC0303 C    66:00 
  370  2027216 Epandr Matj       SRK0305 C    68:00 
  371  2049545 Makovsk Vojtch      SHK0301 C    70:00 
  372  2057586 Hank Dominik       LTU0200 C    72:00 
  373  2011867 Tich Ondej        KOR0200 C    74:00 
  374    9695 Satransk Martin      NPA0201 C    76:00 
  375  2051521 Hladk Filip        KOR0300 C    78:00 
  376  2057588 itina Tom        LTU0300 C    80:00 
  377  2070817 Bure Jan         LPU0307 C    82:00 
  378    9967 Polek Radim       PHK0201 C    84:00 
  379  2049517 imek Viktor        LPU0207 C    86:00 
  380      Vakant                    88:00 
  381      Vakant                    90:00 


H14C (21)   5,1 km 80 m  15 K 

  382   232622 Kynl Vojtch       JIL0101 C    26:00 
  383   331235 Kol Jan         BRU0101 C    29:00 
  384  2056263 Be Daniel        SJC0102 C    32:00 
  385  2011796 kolnk Eduard       BRU0103 C    35:00 
  386   336757 Kuera Jan         PHK0100 C    38:00 
  387   425519 Burket Vojtch       JIL0105 C    41:00 
  388  2032196 Brger Matj        LPU0009 C    44:00 
  389  2011790 Volk Ondej        BRU0006 A    47:00 
  390   303925 Mhlbach Ale       STH0104 C    50:00 
  391  9990101 vadlena Michal      CHC0101 B    53:00 
  392  2051522 Koditek Jon       KUO0101 B    56:00 
  393  2035716 Jeek Jakub        JIL0104 B    59:00 
  394    4744 Pekrek Jakub       SJC0004 C    62:00 
  395   405998 Paleek Ondej       SRK0103 B    65:00 
  396  2032170 Samek Tom        PHK0001 C    68:00 
  397   425513 Kol Adam         BRU0104 C    71:00 
  398  2025361 Kulhav Tade       LPU0005 B    74:00 
  399   405980 Jake Josef        TYN0101 C    77:00 
  400   405954 Tich Radomr       SHK0000 B    80:00 
  401  2032380 Rusin Jan         BRU0001 A    83:00 
  402      Vakant                    86:00 


H14D (9)    3,6 km 50 m  12 K 

  403  2057577 itina Jakub        LTU0001 C    79:00 
  404  2032386 Zvodn Jan        BRU0201      82:00 
  405      Draner Vclav       SHK0002 C    85:00 
  406  2057579 Haek Patrik        LTU0000 C    88:00 
  407    4297 Madek Ji        SJC0103 C    91:00 
  408    9190 Porkert Jan        SHK0100 C    94:00 
  409   500262 Dubsk Vojtch       SJC0006 C    97:00 
  410   425550 Sedlk Mikul       LPU0103 C    100:00 
  411      Vakant                   103:00 


H16C (30)   6,8 km 130 m  19 K 

  412   681889 Bendk Jan         LTU9801 A     2:00 
  413  2035713 Hajn Vojtch       JIL9902 B     5:00 
  414  2025354 Star Ondra        VRL9802 A     8:00 
  415   425537 Burket Tom        JIL9805 C    11:00 
  416  2058526 Friml Dominik       ZAM9901 C    14:00 
  417  2060257 Vlastnk imon       JIL9904 C    17:00 
  418    9464 Faltejsek Jan       PHK9802 C    20:00 
  419  2035717 Hrouda Matj        JIL9804 C    23:00 
  420   980351 Paukert Luk       KUO9801 B    26:00 
  421  2035744 Chvtil imon       PHK9908 A    29:00 
  422  2025378 Soudek Ondej       LPU9909 C    32:00 
  423   224890 Mak Michal        PHK9801 B    35:00 
  424   232608 k Jan          LPU9802 B    38:00 
  425    9824 Kuera Krypn       PHK9900 C    41:00 
  426    9040 Novotn Matj       ZAM9802 C    44:00 
  427   920657 Skalick Johan       KUO9901 B    47:00 
  428   416281 Lauterbach David      ZAM9801 B    50:00 
  429   331426 Kalensk Ale       STH9801 B    53:00 
  430    9830 Kavalr Jchym       PHK9901 B    56:00 
  431  2025366 Kivda Tom        CHC9901 A    59:00 
  432  9110998 Vandas Daniel       PHK9805 A    62:00 
  433  2032194 Puan Martin        LPU9908 B    65:00 
  434    9831 Hlek Matj        PHK9904 B    68:00 
  435  2070826 abata Milan        SRK9904 B    71:00 
  436   207870 Maata Metodj       PHK9905 A    74:00 
  437  7202576 Gebrt Jan         SHK9801 A    77:00 
  438  2017682 Locker Tom        SRK9802 A    80:00 
  439      Vakant                    83:00 
  440      Vakant                    86:00 
  441      Vakant                    89:00 


H16D (7)   4,7 km 100 m  15 K 

  442      Draner Vojtch      SHK9900 C    102:00 
  443  2057578 Juhsz Matj        LTU9900 C    104:00 
  444    9024 Rusz Vratislav       KUN9801 C    106:00 
  445  2057582 Winter Lubo        LTU9904 C    108:00 
  446    9300 Tobi Matj        LPU3       110:00 
  447  2057580 Kahoun Adam        LTU9903 C    112:00 
  448      Vakant                   114:00 


H18C (15)   8,8 km 250 m  21 K 

  449    9308 Novotn Vojtch      LPU9702 B    36:00 
  450   682082 Rika Adam        PHK9704 A    39:00 
  451  7003034 Trejbal Vclav       SHK9604 B    42:00 
  452   426320 Jurica Jan         LPU9611 B    45:00 
  453   436955 Jedk Vclav       ZAM9605 C    48:00 
  454    9814 Pokorn David       SRK9701 C    51:00 
  455    7238 Preininger Krytof     DOB9601 C    54:00 
  456   887162 Skalick Maty      KUO9605 B    57:00 
  457  2070827 Fencl Jon        LPU9902 A    60:00 
  458    9572 Janeba Vladimr      CHC9602 A    63:00 
  459  2032186 Ma Tom         LPU9707 B    66:00 
  460   920664 Holub Bartolomj     KUO9602 B    69:00 
  461   436968 Bezdek Krytof      LPU9706 C    72:00 
  462      Vakant                    75:00 
  463      Vakant                    78:00 


H21A (18)  12,9 km 310 m  27 K 

  464  2025371 Vodika Oldich      LPU7715 C     1:00 
  465   515050 Maata Roman        PHK7107 C     4:00 
  466   981816 Hovorka Luk       LPU9001 C     7:00 
  467   515132 Henych Petr        VLI6001 C    10:00 
  468   515170 Luan Vladimr       LPU7710 C    13:00 
  469    9086 Tihon Michal        PHK7905 C    16:00 
  470  1602619 Kole Jan         LPU8610 C    19:00 
  471   981811 Han Petr         DOB8022 C    22:00 
  472    9617 Pcha Luk        SNA8402 C    25:00 
  473    9797 Vtek Petr         PHK7601 C    28:00 
  474   887949 Kol Radek        BRU6901 C    31:00 
  475    9780 Hora Zbynk        PGP8000 C    34:00 
  476   920672 Krnk Jan         LPU7811 C    37:00 
  477      Vakant                    40:00 
  478      Vakant                    43:00 
  479  1008172 Hepner David        SHK7601 C    46:00 
  480      Vakant                    49:00 
  481   332966 Krl Vclav        SSU8243 C    52:00 


H21C (31)   9,4 km 230 m  20 K 

  495   51234 Vanura Martin       TJN8002 C     0:00 
  482    5592 Burdych Tom       BRM8201 C     3:00 
  483   515133 Lepk Petr        BOR8202 C     6:00 
  484    9154 Chmela Tom       SHK8501 C     9:00 
  485   682098 Novk Ji         NPA7502 C    12:00 
  486    9841 Vojta Marek        SHK8804 C    15:00 
  487   410355 Kosek Jan         SRK9507 B    18:00 
  488    9135 Svoboda Ondej       SHK7605 C    21:00 
  489   49478 ern Martin        JIL8703 C    24:00 
  490  2067951 Severn Otto        4ZC7400      27:00 
  491    9521 Krma Vclav        SRK8001 C    30:00 
  492   51227 Poloprutsk Tom     VLI6205 C    33:00 
  493    7213 Kupka Jaroslav       ALB7800 C    36:00 
  494  2025344 Kivda Martin       CHC9501 A    39:00 
  496  2058479 Mokr Pavel        VLI7501 C    45:00 
  497    9140 Weiner Jakub        SHK7911 C    48:00 
  498    8972 Cupk Ji         VRL7201 C    51:00 
  499    9508 Petras Tom        VAM8801 C    54:00 
  500   52322 tpnek Milan       KUO8301 C    57:00 
  501   207824 Zelinka Jan        LPU9405 B    60:00 
  502   51470 Koblek Kamil       KUO8001 C    63:00 
  503    9669 Veverka Tom       VAM8401 C    66:00 
  504    9091 ern Vojtch       JIL9006 C    69:00 
  505    9282 Fuktko Jan        LPU8105 C    72:00 
  506   301112 Ptek Martin       SRK9509 B    75:00 
  507  1404034 Tomalk Ondej       SHK8904 C    78:00 
  508  2060233 Vrbata Michal       VRL7507 C    81:00 
  509      Vakant                    84:00 
  510      Vakant                    87:00 
  511      Vakant                    90:00 
  512      Vakant                    93:00 


H21D (21)   6,2 km 120 m  16 K 

  513  7003026 Hladk Viktor       VAM8201 C     1:00 
  514  2017664 Kutlvar Ruda       VRL7601 C     3:00 
  515   253360 Kokaisl Tom       LPU7820 C     5:00 
  516   51112 Klouek Martin       STH9301 C     7:00 
  517    9241 Zitka Adam         LPU8402 C     9:00 
  518  2033634 Gapar Patrik       BRU9500 C    11:00 
  519   682354 Bernek Ji       STB8101 C    13:00 
  520   682669 Nymsa Zdenk        TYN8502 C    15:00 
  521    7237 Preininger Ludk      DOB8001 C    17:00 
  522    9350 Katnek Petr       LPU8607 C    19:00 
  523    7207 Roll Martin        ALB8401 C    21:00 
  524    9625 Sokol Milan        BRM7201 C    23:00 
  525   49631 Prochzka Martin      LTU8101 C    25:00 
  526    9468 Souek Tom        PHK8202 C    27:00 
  527    9498 Ptek Luk        SRK8905 C    29:00 
  528    7218 Sojka Luk        ALB8500 C    31:00 
  529   331496 Hromdko Pemysl      BRM7601 C    33:00 
  530    9867 Macl Jan          LPU9102 C    35:00 
  531      Vakant                    37:00 
  532      Vakant                    39:00 
  533      Vakant                    41:00 


H35C (14)   8,9 km 230 m  19 K 

  534  2017669 Kohout Josef        SHK6902 C    52:00 
  535    9000 Polk Vlastimil      VRL7702 C    55:00 
  536    9134 Touil Karel        SHK7602 C    58:00 
  537    9811 klba Jan         SRK7501 C    61:00 
  538  2045236 Belej Ji         LPU7421 C    64:00 
  539   51500 Slovk Miroslav      SHK7704 C    67:00 
  540    9550 Korbel Michal       CHC7703 C    70:00 
  541   336717 Chvtil Ji        PHK7200 C    73:00 
  542    9127 Myslivec Tom       SHK7002 C    76:00 
  543  2025376 Vclavek Jan        LPU7816 C    79:00 
  544  2049538 Mller Kamil        VAM7501 C    82:00 
  545  7003002 Zikmund Zdenk       NPA6705 C    85:00 
  546      Vakant                    88:00 
  547      Vakant                    91:00 


H35D (31)   6,2 km 120 m  16 K 

  548   51777 Beseda Pavel        CHT6910 C    43:00 
  549   899176 Harazin Martin       VLI7400 C    45:00 
  550    9367 Hp Petr          PHK7201 C    47:00 
  551   49698 ima Pavel        TYN6901 C    49:00 
  552  2070824 Cich David        PHK7001 C    51:00 
  553  2060252 Holub David       KUO7101 C    53:00 
  554    9373 Justa Jaromr       PHK6101 C    55:00 
  555  2032390 Vodansk Jaroslav     BRM6101 C    57:00 
  556      odor Kristin       NER        59:00 
  557  1398979 Borovika Tom      ZAM7001 C    61:00 
  558  2049521 pek Jaroslav       LPU7422 C    63:00 
  559   51102 Koutn Pavel        PHK7108 C    65:00 
  560    9737 Kapar Vclav       TYN7001 C    67:00 
  561  2056273 irek Jaromr      73C6200      69:00 
  562  2049570 Pompach Martin       PHK7207 C    71:00 
  563  2032383 Rusin Jan         BRU7601 C    73:00 
  564    9067 Zlesk Ondej       JIL7601 C    75:00 
  565  2011799 kolnk Jan        BRU7301 C    77:00 
  566   425598 Rusz Roman         KUN7201 C    79:00 
  567  2049533 Fro tpn        LPU7309 C    81:00 
  568    9010 Vojtch Libor       HOR7303 C    83:00 
  569  2027222 Zemnek Miroslav      SRK7401 C    85:00 
  570      Cibulka Radek       LPU7107 C    87:00 
  571  1398999 Kronika Miroslav      22C7100      89:00 
  572   301158 Locker Martin       SRK7001 C    91:00 
  573    9395 Hp Pavel         PHK7101 C    93:00 
  574   920673 Prochzka Pavel      KUO6901 C    95:00 
  575  2060298 Hladk Tom        KOR7600 C    97:00 
  576    9728 kop Milan         CET7602 C    99:00 
  577   425502 Kol Zdenk        BRU7101 C    101:00 
  578      Vakant                   103:00 


H40C (8)   8,9 km 230 m  19 K 

  579  2049537 Kol Viktor        HOR7300 C     2:00 
  580    9500 Filip Libor        SRK7101 C     5:00 
  581  2017676 tregl Petr        VRL7303 C     8:00 
  582  1700083 Netopil Libor       VAM7401 C    11:00 
  583  2017671 Faltejsek Pavel      PHK7003 C    14:00 
  584  9111166 Vandas Ludk        VAM6601 C    17:00 
  585  2032382 Volk Pavel        BRU7001 C    20:00 
  586      Vakant                    23:00 


H45C (21)   7,4 km 200 m  21 K 

  587   405971 Petrela Pavel       LTU6301 C    31:00 
  588    9270 Prochzka Tom      LPU6503 C    34:00 
  589   434581 Kos Michal         SRK6802 C    37:00 
  590    9335 Kober Michal        LPU6702 C    40:00 
  591   336760 Rika Ivan        PHK6702 C    43:00 
  592    9151 Chmela Pavel       SHK6402 C    46:00 
  593   51752 Mutinsk Viktor      KUO6501 C    49:00 
  594   232634 Fikejs Vladimr      ZAM5702 C    52:00 
  595   301646 Killar Marek        LTU6801 C    55:00 
  596    8977 Kubt Miroslav       VRL6701 C    58:00 
  597   553456 Mller Robert       VAM6900 C    61:00 
  598    9774 Erlebach Josef       JIL5201 C    64:00 
  599   995825 Jake Josef        TYN6501 C    67:00 
  600    9378 Kavalr Karel       PHK6503 C    70:00 
  601   301648 Hausvater Karel      SHK5801 C    73:00 
  602   416285 Bendk Petr        LTU6500 C    76:00 
  603    9552 Kivda Ivan        CHC6701 C    79:00 
  604   553452 Souek Karel        SHK6601 C    82:00 
  605  2059745 Hlavek Lubomr      PHK6401 C    85:00 
  606    8861 Peterka Frantiek     TJP4900 C    88:00 
  607      Vakant                    91:00 


H45D (33)   5,3 km 120 m  17 K 

  608    9158 Svoboda Miloslav      SHK5901 C     1:00 
  609    9629 Imlauf Martin       SNA6301 C     4:00 
  610   681857 Kulhav Josef       SRK5701 C     7:00 
  611    9354 Balcar Ale        PHK5703 C    10:00 
  612   51182 Vychodil Tom       SHK6301 C    13:00 
  613    9573 Janeba Petr        CHC6001 C    16:00 
  614   51489 Novotn Pavel       SHK6104 C    19:00 
  615    9916 ehk Pavel        SJC6001 C    22:00 
  616    9120 Diveck Josef       SHK6102 C    25:00 
  617    9555 Semrd Pavel        CHC6602 C    28:00 
  618  2045218 Kment Libor        LPU6703 C    31:00 
  619   682091 Karel Milo        JIL6004 C    34:00 
  620   361956 Jelnek Roman       CHC6301 C    37:00 
  621    9530 Handl Jindich       SRK6702 C    40:00 
  622   410744 Funda Michal        SHK6403 C    43:00 
  623    9899 Kolo Oldich       LPU6003 C    46:00 
  624  2058468 Filip Ale         SHK5501 C    49:00 
  625   682108 varc Ji         TUR6204 C    52:00 
  626    9790 Novk Ji         VAM6301 C    55:00 
  627    9632 Hanu Pavel        LTU6501 C    58:00 
  628    9593 Andr Milan        ZAM5801 C    61:00 
  629    9327 Cinkan Zdenk       LPU6201 C    64:00 
  630    9787 Kruk Petr        VAM6600      67:00 
  631    9775 Krej Jaroslav      LTU5801 C    70:00 
  632   49998 Vydra Pavel        PEN6200 C    73:00 
  633    7224 ern Petr         ALB6000 C    76:00 
  634   232953 Zkravsk Zdenk      SNA5702 C    79:00 
  635    9837 Souek Pavel        PHK5503 C    82:00 
  636   416282 Lazk Jan         LTU6900      85:00 
  637    9025 Lux Zdenk         KUN6201 C    88:00 
  638    9671 Rykala Karel        VAM6401 C    91:00 
  639      Vakant                    94:00 
  640      Vakant                    97:00 


H50C (10)   7,4 km 200 m  21 K 

  641   410797 Gazdako Milan       SHK5702 C     1:00 
  642   682630 Kavka Ji         SCP5900 C     4:00 
  643    9301 trba Pavel        LPU5408 C     7:00 
  644  2049528 Vvra Radek        HOR6301 C    10:00 
  645    9649 Fencl Ji         LPU6301 C    13:00 
  646  2059759 Vvra Martin        HOR6302 C    16:00 
  647    9014 Trejtnar Pavel       KUN5801 C    19:00 
  648    9070 Mal Even         JIL6102 C    22:00 
  649    9328 Knap Jan          LPU5101 C    25:00 
  650    9667 Kotl Vladimr      VAM5401 C    28:00 


H55C (18)   6,0 km 150 m  16 K 

  651    8996 Han Pavel         VRL5601 C     3:00 
  652    7227 Tich Boris        DOB5500 C     6:00 
  653    9533 Pohl Zdenk        SRK5301 C     9:00 
  654   301183 Novotn Miroslav      LPU5905 C    12:00 
  655    9571 Grundman Martin      CHC5801 C    15:00 
  656   995828 Vlek Josef        TYN5602 C    18:00 
  657    9799 Vtek Zdenk        SRK4701 C    21:00 
  658    9599 Tupec Ji         VAM5801 C    24:00 
  659    9400 Bhoun Pavel        PHK5701 C    27:00 
  660    9087 Kynl Stanislav      JIL5401 C    30:00 
  661    9457 Vykysal Miroslav     PHK5902 C    33:00 
  662    9777 Rejmont Milan       LTU4801 C    36:00 
  663    9063 Junek Petr         STH5501 C    39:00 
  664  2060215 Novk Karel        NPA5001 C    42:00 
  665    7243 Tma Milo         DOB5600 C    45:00 
  666      Vakant                    48:00 
  667      Vakant                    51:00 
  668      Vakant                    54:00 


H55D (15)   4,3 km 110 m  13 K 

  669  2032164 Ska Bedich       LPU5102 C    87:00 
  670    9778 Prochzka Ji       LTU4802 C    89:00 
  671   301633 Klimpl Petr        LPU5401 C    91:00 
  672   49877 Sajbrt Vclav       PHK5402 C    93:00 
  673    9115 abatka Petr        SHK5703 C    95:00 
  674   51359 Maltek Jaroslav      VAM4801 C    97:00 
  675    9228 Vcha Vladimr       LPU5801 C    99:00 
  676    9104 Fejlek Vojtch       SHK5202 C    101:00 
  677    9256 Fridrich Jaroslav     LPU4501 C    103:00 
  678    9039 Tobika Vclav       ZAM4401 C    105:00 
  679    9633 Langr Stanislav      SNA5403 C    107:00 
  680   301232 Voln Ji         SOP5601 C    109:00 
  681    9038 ponar Josef        ZAM4701 C    111:00 
  682      Vakant                   113:00 
  683      Vakant                   115:00 


H60C (15)   6,0 km 150 m  16 K 

  684    8302 koda Pemek        VLI5301 C    57:00 
  685      Task Milan        LPU5206 C    60:00 
  686    9027 roler Zdenk       KUN5201 C    63:00 
  687    9215 Mrtk Vclav       LPU5002 C    66:00 
  688    9001 tregl Tom        VRL5001 C    69:00 
  689    9725 pa Ji         CET5002 C    72:00 
  690    9260 Far Vclav        LPU5201 C    75:00 
  691   51693 Libersk Mirko       MKP5100 C    78:00 
  692    9261 Far Jaroslav       VRL5002 C    81:00 
  693    9234 Juraka Vojtch      LPU5404 C    84:00 
  694    9554 vadlena Ji       CHC4601 C    87:00 
  695    9818 Strek Ji        SRK5002 C    90:00 
  696    8999 Knobloch Jindich     VRL4901 C    93:00 
  697   51329 Paukert Milan       TJP5000 C    96:00 
  698      Vakant                    99:00 


H65C (17)   4,3 km 110 m  13 K 

  699    9103 Mslo Miroslav       SHK4001 C     1:00 
  700   416268 Mlek Josef        LPU3901 C     4:00 
  701    9823 Rychl Rudolf       PHK4101 C     7:00 
  702   412412 Edward Bartkowiak     34P4800      10:00 
  703    9446 Springer Michal      PHK4601 C    13:00 
  704    9800 Danek Josef       SRK4901 C    16:00 
  705    9610 Sokol Zdenk       SNA4501 C    19:00 
  706    9334 epelka Petr        LPU4701 C    22:00 
  707  9005137 Mikuleck Jan       PHK3801 C    25:00 
  708    8963 Zemnek Bohumil      VRL3601 C    28:00 
  709    7930 Kohout Tom        UVP3700 C    31:00 
  710    9798 Hroba Rudolf       SRK4702 C    34:00 
  711    9422 Novotn Petr        PHK3802 C    37:00 
  712    9066 Zlesk Zdenk       JIL4701 C    40:00 
  713  9005225 Havlk Jaroslav      SJC3601 C    43:00 
  714      Vakant                    46:00 
  715      Vakant                    49:00 


H65D (3)    3,0 km 50 m  10 K 

  716    9455 Vykysal Frantiek     PHK3002 C    78:00 
  717    9009 Arnold Jindich      HOR4701 C    81:00 
  718      Vakant                    84:00 


HDR (70)   3,1 km 100 m  7 K 

  776      Vakant                    0:00 
  777      Vakant                    0:00 
  778      Vakant                    0:00 
  775      Vakant                    0:00 
  788      Vakant                    0:00 
  785      Vakant                    0:00 
  786      Vakant                    0:00 
  787      Vakant                    0:00 
  781      Vakant                    0:00 
  729      Besedov Barborka     CHT1051 C     0:00 
  731   253359 Hanuov Markta      VRL        0:00 
  737      kopov Eva        CET0151 C     0:00 
  730    8957 Vrbata Michal       VRL0603 C     0:00 
  779      Vakant                    0:00 
  780      Vakant                    0:00 
  733      Pkazsk Josef      PHK        0:00 
  732      Suchnek Adam       NER        0:00 
  782      Vakant                    0:00 
  772      Vakant                    0:00 
  773      Vakant                    0:00 
  762      Vakant                    0:00 
  771      Vakant                    0:00 
  768      Vakant                    0:00 
  769      Vakant                    0:00 
  770      Vakant                    0:00 
  767      Vakant                    0:00 
  761    9962 Havelka Pepa       SJC        0:00 
  774      Vakant                    0:00 
  764      Vakant                    0:00 
  783      Vakant                    0:00 
  784      Vakant                    0:00 
  763      Vakant                    0:00 
  760      Lelek Jan         VRL        0:00 
  765      Vakant                    0:00 
  766      Vakant                    0:00 
  755    9592 Svejtil Martin      ZAM1001 C     0:00 
  757   425514 Volkov Viktorie     BRU0651 C     0:00 
  743    8291 Harazinov Zuzana     VLI0650 C     0:00 
  756  2060239 Mllerov Kateina     VAM0750 C     0:00 
  751  2050484 Vaculoviov Albta    DCE0950 C     0:00 
  750      Vaculovi Matj      DCE1000 C     0:00 
  759   425503 Jirsek Petr        BRU0700 C     0:00 
  758   425505 Jansov Lenka       BRU1050 C     0:00 
  744  4402216 Harazinov Tereza     VLI0850 C     0:00 
  747  2061816 Hora Jan          PGP0901 C     0:00 
  749    8975 Kutlvarov Pavla     VRL0951 C     0:00 
  746  2049552 Samlerov Adla      NNN0750      0:00 
  745      Samler Ondej       NNN0900      0:00 
  740      Knob Viktor        VRL0602      0:00 
  742   51405 Netukov Aneka      SHK0750 C     0:00 
  748  2035703 Katera David        22C0600      0:00 
  741    9099 Mal Aneka        JIL0751 C     0:00 
  752    9257 Fuktkov Ludmila     LPU1053 C     0:00 
  723   980350 Musilov Johana      KUO0899 C     0:00 
  722    8991 Kubt Vojtch       VRL0701 C     0:00 
  719      Machov Tereza       PHK0653 C     0:00 
  721   73718 Pkazsk Zuzana      PHK0654 C     0:00 
  736    9710 Pavelec Michal       NPA0801 C     0:00 
  738   361914 kop Jon         CET0602 C     0:00 
  735   405981 Ruszov Svatava      KUN0751      0:00 
  734    9687 Hobza Vtek        NPA0403 C     0:00 
  720      Kundrtov Lucie      PHK0560 C     0:00 
  739  2049518 Mlek Ondej        LPU0402 C     0:00 
  725    9329 olc Jindich       LPU2        0:00 
  754    9212 Kadan Matj        LPU1001 C     0:00 
  753    9820 Kadank Petr        LPU0802 C     0:00 
  728  2060299 Hladk Matj        KOR0700 C     0:00 
  727  2051520 Krej Milan        KOR0201 C     0:00 
  724      Kubk Pavel        LTU0701      0:00 
  726      Pcal Frantisek      7XC0800      0:00 


P (52)    2,7 km 100 m  12 K 

  835      Vakant                    0:00 
  834      Vakant                    0:00 
  837      Vakant                    0:00 
  816      Vakant                    0:00 
  815      Vakant                    0:00 
  836      Vakant                    0:00 
  840      Vakant                    0:00 
  828      Vakant                    0:00 
  827      Vakant                    0:00 
  826      Vakant                    0:00 
  839      Vakant                    0:00 
  838      Vakant                    0:00 
  833      Vakant                    0:00 
  822      Vakant                    0:00 
  825      Vakant                    0:00 
  824      Vakant                    0:00 
  821      Vakant                    0:00 
  820      Vakant                    0:00 
  819      Vakant                    0:00 
  823      Vakant                    0:00 
  811      Vakant                    0:00 
  814      Vakant                    0:00 
  817      Vakant                    0:00 
  818      Vakant                    0:00 
  813      Vakant                    0:00 
  812      Vakant                    0:00 
  806  2032372 Jansa Radek        BRU0002 C     0:00 
  808    9801 Lockerov Milena      SRK7251 C     0:00 
  810  2053564 Barnetov Vra       ZAM7651      0:00 
  793  2058524 Vaculovi Radim      DCE7501 C     0:00 
  792  2032385 Kolov Zuzana      BRU9452      0:00 
  807   425509 vb Pavel         BRU6701 C     0:00 
  809   416295 Barnet Vojtch       ZAM0203      0:00 
  802    9017 Rusz Rostislav       KUN0101 C     0:00 
  804      Padrov Helena      SNA7150 C     0:00 
  803   206478 treglov Andrea      VRL7552 C     0:00 
  805   515479 Lazkov rka       LTU6952 C     0:00 
  801  2070825 Kodytkov Karolina     SHK9998      0:00 
  800  2070828 Kodytek Ale        SHK9999      0:00 
  830      Vakant                    0:00 
  796  2011794 vbov Michaela      BRU6851      0:00 
  795   425510 Valtar Ludk        BRU        0:00 
  829      Vakant                    0:00 
  832      Vakant                    0:00 
  831      Vakant                    0:00 
  797   425527 Hejtmnkov Ivana     BRU        0:00 
  790      Samlerov Darina      7XC8050      0:00 
  789  2049524 Vodikov Lenka      LPU7357 C     0:00 
  791      Sehnal Tom        6UC6700      0:00 
  799  2032374 Jansa Tom        BRU        0:00 
  798  2032144 Hanu Vladimr       VRL        0:00 
  794      Blechov Milada      44C7050      0:00 


T (12)    4,9 km 150 m  12 K 

  841      Koskov Helena      NER        0:00 
  844      Vakant                    0:00 
  851      Vakant                    0:00 
  846      Vakant                    0:00 
  847      Vakant                    0:00 
  845      Vakant                    0:00 
  849      Vakant                    0:00 
  842    8968 Kubtov Dana       VRL6851 C     0:00 
  843   336739 Hp Ondej         PHK9702 C     0:00 
  852      Vakant                    0:00 
  850      Vakant                    0:00 
  848      Vakant                    0:00 Vstup pro členy


POŘÁDÁME

SPONZOŘI

 
VZKAZY
9.06.201920:09 -
25.03.201906:25 -
5.03.201814:00 -