Podle kategoriíPodle oddílů
-----------------------------------------------------------------
2. kolo VP - SJC 3.4.2004                
Startovn listina
-----------------------------------------------------------------

 St I prk. Text1   Jmno          Klub   Start D10C (4)                   

   1 301102 SRK9451  Knopov Andrea     SRK     80 
   2          Vakant         Vakant    83 
   3          Vakant         Vakant    86 
   4          Vakant         Vakant    89 D10N (18)                   

   5 410799 PHK9651  Koutn Hana      PHK     75 
   6 405995 SRK9553  Ulov Tereza      SRK     78 
   7     PHK9752  Samkov Kateina    PHK     81 
   8 416280 JIL9552  Frkov Dita       JIL     84 
   9  9029 ZAM9651  Kulhav Elika     ZAM     87 
  10  9026 KUN0051  Nekov Nikola    KUN     90 
  11     SJC0052  Samkov Madla      SJC     93 
  12     SNA    Zkravsk Adla     SNA     96 
  13     SJC9552  mejcov Anna      SJC     99 
  14  9016 KUN9351  Novotn Elika     KUN     102 
  15  7218 ALB9551  Kramov Dita     ALB     105 
  16     SJC0051  Zikmundov Anita    SJC     108 
  17 410790 PHK9751  Novotn Klra     PHK     111 
  18     JIL9452  Jaroszov Jana     JIL     114 
  19     VRL    Pilgrov Bra      VRL     117 
  20          Vakant         Vakant   120 
  21          Vakant         Vakant   123 
  22          Vakant         Vakant   126 D12C (24)                   

  23  51176 SHK9351  Fundov Elika     SHK      1 
  24  9022 KUN9251  Kopeck Elika     KUN      4 
  25  9955 SJC9292  Grohov Lucka      SJC      7 
  26     LPU9251  Machourkov Anna    LPU     10 
  27  9830 PHK9451  Novotn Markta    PHK     13 
  28  9114 SHK9252  Kocinov Iveta     SHK     16 
  29  51105 LPU9351  Knapov Lenka      LPU     19 
  30  9199 SHK9251  Tepl Karolina     SHK     22 
  31     SJC9351  erven Katka      SJC     25 
  32  9538 SRK9358  Pohlov Aneta      SRK     28 
  33 219240 PHK9251  Novotn Pavla     PHK     31 
  34 416265 LPU9451  Prochzkov Klra    LPU     34 
  35  49432 JIL9352  Havlkov Nikola    JIL     37 
  36  9423 PHK9255  Novotn Tereza     PHK     40 
  37 405975 LTU9251  Grundmannov Hana    LTU     43 
  38  9794 SRK9352  Reslov Hana      SRK     46 
  39 416278 JIL9354  Duchkov Kateina   JIL     49 
  40  9939 SJC9251  Matuov Dominika    SJC     52 
  41  9536 SRK9351  Peremsk Dana      SRK     55 
  42  9988 SJC9358  Kochov Nikola     SJC     58 
  43  9745 TYN9251  Chlebn Tereza     TYN     61 
  44          Vakant         Vakant    64 
  45          Vakant         Vakant    67 
  46          Vakant         Vakant    70 D12D (11)                   

  47     LPU9353  Bartheldiov Petra   LPU     47 
  48 301128 SRK9355  tpnkov Aneta    SRK     50 
  49  7236 DOB9251  Vgnerov Dominika   DOB     53 
  50 410800 PHK9351  Koutn Kateina    PHK     56 
  51 219279 ZAM9351  Kulhav rka      ZAM     59 
  52 410775 STH9352  Kalensk Vendula    STH     62 
  53 301141 SRK9357  Jaroov Kateina    SRK     65 
  54 410776 STH9351  Bartoov Eva      STH     68 
  55          Vakant         Vakant    71 
  56          Vakant         Vakant    74 
  57          Vakant         Vakant    77 D14C (30)                   

  58  9030 ZAM9151  ponarov Lucie     ZAM      1 
  59 405958 LPU9158  Mastkov Lenka     LPU      4 
  60  9040 ZAM9152  Polkov Tereza     ZAM      7 
  61  9894 LTU9051  Polzerov Lenka    LTU     10 
  62  9025 KUN9051  Nekov Andrea    KUN     13 
  63  49696 PHK9151  Balcarov Mirka    PHK     16 
  64  9804 SRK9152  aov aneta     SRK     19 
  65  51359 VAM9052  Mullerov Vra     VAM     22 
  66  7201 ALB9151  pakov Lucie     ALB     25 
  67  9471 SRK9151  Kosov Denisa      SRK     28 
  68  9413 PHK9052  Linderov Elika    PHK     31 
  69  9603 SNA9051  Vondrkov Elika   SNA     34 
  70  53166 PHK9161  Brtov Jana      PHK     37 
  71  8279 ALB9052  Hork Marie       ALB     40 
  72  9711 NPA9051  midrkalov Monika   NPA     43 
  73  7220 ALB9153  korecov Lucie     ALB     46 
  74 410785 LPU9054  Valachov Martina    LPU     49 
  75  8887 ZAM9154  Vlkov Marcela     ZAM     52 
  76  51403 SHK9154  Bareov Kateina    SHK     55 
  77  9864 LPU9151  Rebekov Pavla     LPU     58 
  78  9839 PHK9152  Lamichov Martina   PHK     61 
  79  51104 LPU9051  Bolechov Aneka    LPU     64 
  80  8991 VRL9151  Kubtov Zuzka     VRL     67 
  81 416214 SHK9052  Svobodov Jana     SHK     70 
  82  9332 LPU9053  Knapov Jana      LPU     73 
  83  9197 SHK9151  Chmelaov Michaela   SHK     76 
  84  9028 KUN9151  Trejtnarov Zuzana   KUN     79 
  85          Vakant         Vakant    82 
  86          Vakant         Vakant    85 
  87          Vakant         Vakant    88 D14D (12)                   

  88 405957 LPU9155  Mareov Kristna    LPU      2 
  89  9846 SHK9152  irok Monika      SHK      5 
  90     LPU9157  Jankov Jana      LPU      8 
  91 219238 PHK9051  Novotn Barbora    PHK     11 
  92     LPU9160  Rousov Pavla      LPU     14 
  93  9473 SHK9155  Mervartov Kristna   SHK     17 
  94  9994 SJC9152  Prochzkov Olga    SJC     20 
  95  9173 SHK9055  Kocinov Hana     SHK     23 
  96 416257 LPU9159  Sklov Elika     LPU     26 
  97          Vakant         Vakant    29 
  98          Vakant         Vakant    32 
  99          Vakant         Vakant    35 D16C (39)                   

  100     LPU8857  edivkov Helena    LPU     63 
  101  9709 NPA8953  Vgnerov Denisa    NPA     65 
  102 416283 LTU8851  Havelkov Monika    LTU     67 
  103  8889 JIL8951  Vikov Vendula     JIL     69 
  104 301640 LTU8951  Petrelov Tereza    LTU     71 
  105  51491 DOB8850  Vegsov Markta    DOB     73 
  106  9345 LPU8954  Kiacov Zuzana     LPU     75 
  107  8986 VRL8952  Tomeov Kateina    VRL     77 
  108  9885 LPU8957  Rouskov Tereza     LPU     79 
  109  9475 SRK8951  Jirkov Martina    SRK     81 
  110 416276 JIL8853  Kellnerov Dominika   JIL     83 
  111  9250 LPU8951  Weisbauerov Dagmar   LPU     85 
  112  8979 VRL8951  ubrtov Anna      VRL     87 
  113 301629 LPU8960  Prochzkov Michaela  LPU     89 
  114  9673 VAM8951  Bednov Michala    VAM     91 
  115 410778 SNA8951  Zkravsk rka     SNA     93 
  116 416297 TYN8802  Kopynov Alice     TYN     95 
  117  51358 VAM8851  Mullerov Hana     VAM     97 
  118  9191 SHK8951  Mdlov Vra      SHK     99 
  119  53674 JIL8852  Trvnkov Radka    JIL     101 
  120  8995 VRL8851  Dolealov Hana     VRL     103 
  121  9017 KUN8951  Luxov Adla      KUN     105 
  122     HOS8851  Kubkov Lenka     HOS     107 
  123  9249 LPU8953  Ndvornkov Tereza   LPU     109 
  124  9187 SHK8853  Hypiusov Tereza    SHK     111 
  125 416284 LTU8952  Diviov Simona     LTU     113 
  126  9186 SHK8851  Tepl Tereza      SHK     115 
  127  7247 DOB8953  Peterov Alena     DOB     117 
  128  51116 JIL8952  Augustinov Bohdana   JIL     119 
  129  7216 ALB8954  Kadekov Jana     ALB     121 
  130  9110 SHK8854  Vlosinsk Barbora    SHK     123 
  131 405959 LPU8959  Mareov Michaela    LPU     125 
  132  9853 SHK8952  Kinzelov Iveta     SHK     127 
  133 416279 JIL8851  Roenkov Karolna   JIL     129 
  134  9984 SJC8851  Skorov Radka     SJC     131 
  135  51428 TYN8851  Androv Petra     TYN     133 
  136          Vakant         Vakant   135 
  137          Vakant         Vakant   137 
  138          Vakant         Vakant   139 D18C (32)                   

  139 301632 LPU8753  Mrtkov Kvta     LPU     58 
  140  9171 SHK8652  Novotn Barbora     SHK     61 
  141 416287 JIL8754  Prchalov Ivana     JIL     64 
  142  9746 TYN8651  Dolealov Marie    TYN     67 
  143 219202 SHK8654  Hausvaterov Pavla   SHK     70 
  144  8886 JIL8652  Vikov Michaela     JIL     73 
  145 416291 LTU8651  Sombotov Jana     LTU     76 
  146  9174 SHK8656  Nunov Jana       SHK     79 
  147  9924 SJC8668  Mikulov Ada      SJC     82 
  148  9024 KUN8651  Urbanov Jana      KUN     85 
  149  9172 SHK8653  Gazdakov Michala   SHK     88 
  150  9591 SRK8756  Androv Jana      SRK     91 
  151  7204 ALB8751  Khnov Radka      ALB     94 
  152  9183 SHK8754  Vzkov Karolna    SHK     97 
  153  8961 VRL8751  Gaparikov Petra    VRL     100 
  154  9182 SHK8753  Dolealov Veronika   SHK     103 
  155  9971 SJC8754  picarov Michaela   SJC     106 
  156 405987 SNA8751  Dostlov Jana     SNA     109 
  157  9309 LPU8751  Svov Barbora     LPU     112 
  158  9082 SJC8668  Uvzlov Martina    SJC     115 
  159  9674 SRK8654  Smutn Pavla      SRK     118 
  160  9023 KUN8653  Pkopov Eva      KUN     121 
  161  7248 DOB8751  Peterov Vra      DOB     124 
  162  7217 ALB8651  afov Renata     ALB     127 
  163 405952 PHK8651  Mllerov Tereza    PHK     130 
  164  9079 JIL8653  Rychtov Martina   JIL     133 
  165  9353 PHK8855  Azebov Nina      PHK     136 
  166  7211 ALB8551  afov Soa      ALB     139 
  167  9170 SHK8651  Kohoutov Martina    SHK     142 
  168          Vakant         Vakant   145 
  169          Vakant         Vakant   148 
  170          Vakant         Vakant   151 D21A (16)                   

  171  9900 SJC8351  Kalensk Romana     SJC     89 
  172  9448 PHK8055  olnov Lucie     PHK     93 
  173  9501 SRK7373  Filipov Ivana     SRK     97 
  174  9393 PHK8251  Bhounov Veronika   PHK     101 
  175  9697 NPA7852  Tauchmanov Ivana    NPA     105 
  176 301173 LPU7667  Vlovsk Marta     LPU     109 
  177  9148 SHK8256  Dolealov Lenka    SHK     113 
  178  9696 NPA7851  Kalibnov Gabriela   NPA     117 
  179  9142 SHK8152  Fejlkov Martina    SHK     121 
  180  9088 JIL8651  Kynlov Martina    JIL     125 
  181  9499 SRK7553  Kuncov Jana      SRK     129 
  182  4146 PHK6651  Novotn Petra     PHK     133 
  183  51599 VRL7752  Pasekov Vladimra   VRL     137 
  184     JIL8552  Jindikov Martina   JIL     141 
  185          Vakant         Vakant   145 
  186          Vakant         Vakant   149 D21C (50)                   

  187  9392 PHK7152  Strnadov Lucie    PHK      2 
  188  9077 JIL7752  Lukeov Vra      JIL      4 
  189  9339 LPU8454  Petrov Daniela     LPU      6 
  190  9482 SRK7751  Hrobaov Lenka     SRK      8 
  191  9676 VAM6251  Smutn Jana       VAM     10 
  192  9207 LPU8352  Vchov rka      LPU     12 
  193 405981 KUN7451  Ruszov Vanda      KUN     14 
  194  9239 LPU8555  Udralov Jana     LPU     16 
  195  9485 SRK4751  Mikuleck Nataa    SRK     18 
  196  9295 LPU8256  Vankov Jaroslava   LPU     20 
  197  7233 DOB8158  Hamplov Lenka     DOB     22 
  198  9551 CHC7251  Kivdov Lenka     CHC     24 
  199  9699 NPA8151  Pov Monika      NPA     26 
  200  51128 LPU7658  vglerov Pavla    LPU     28 
  201  9431 PHK7456  Samkov Renta     PHK     30 
  202  9322 LPU8358  Vankov Ivana     LPU     32 
  203  9076 JIL7255  Votokov Jaroslava   JIL     34 
  204  9292 LPU8355  Odvodyova Dana     LPU     36 
  205  9164 SHK8556  Ptkov rka      SHK     38 
  206  9757 HOS7951  Kondlkov Radka    HOS     40 
  207 416258 LPU7051  Prochzkov Alexandra  LPU     42 
  208  9722 CET7554  Kadrmanov Ludmila   CET     44 
  209  9825 PHK8555  upalov Dominika   PHK     46 
  210  9329 LPU7954  Valentov Hana     LPU     48 
  211  9412 PHK8652  Kyclov Jana      PHK     50 
  212  51107 LPU7853  Brokov Zuzana     LPU     52 
  213 416264 PHK8255  Erlebachov Martina  PHK     54 
  214  8130 SRK8153  Krsn Vclava     SRK     56 
  215  9300 LPU8151  Klimplov Zuzana    LPU     58 
  216  9408 PHK7852  Vakov Lenka     PHK     60 
  217  9336 LPU6954  Koberov Lenka     LPU     62 
  218 219239 PHK6354  Novotn Ivana     PHK     64 
  219  7226 SRK7956  tpnov Dita     SRK     66 
  220  9416 PHK8054  Melounkov Lucie    PHK     68 
  221  9073 JIL7351  Gernertov Martina   JIL     70 
  222  9824 PHK8359  Lamichov Kateina   PHK     72 
  223  9316 LPU6052  Knapov Iva       LPU     74 
  224  9054 JIL8254  Jiitov Zuzana    JIL     76 
  225  9362 PHK8352  Dutkov Petra    PHK     78 
  226  9315 LPU8351  Roudn Jana       LPU     80 
  227  9600 KOS8151  Tupcov Kateina    KOS     82 
  228  9296 LPU7956  Vlovsk Eva      LPU     84 
  229 416328 PHK7762  Pavlkov Lenka    PHK     86 
  230  9161 SHK8552  Stulkov Barbora    SHK     88 
  231  9724 CET8051  pov Ivana      CET     90 
  232  9679 VAM7250  Vandasov Markta    VAM     92 
  233  9364 PHK8557  Dutkov Lenka    PHK     94 
  234          Vakant         Vakant    96 
  235          Vakant         Vakant    98 
  236          Vakant         Vakant   100 D21D (31)                   

  237  9680 VAM7251  Rykalov Jitka     VAM      1 
  238  9266 LPU8456  Ouednkov Zuzana   LPU      3 
  239  7258 DOB7451  Kubcov Lenka      DOB      5 
  240  9271 LPU7854  Kaparov Eva      LPU      7 
  241     LTU7051  Novkov Simona     LTU      9 
  242  8968 VRL6851  Kubtov Dana      VRL     11 
  243  9764 HOS8451  Nedvdkov Lucie    HOS     13 
  244  9222 LPU7958  Vchov Radka      LPU     15 
  245     HOS7251  Rohov Alice     HOS     17 
  246  9483 SRK7652  Dohnlkov Milena    SRK     19 
  247  9943 FSP8151  VERA JANAKOVA      FSP     21 
  248  7250 DOB6750  Krejkov Eva     DOB     23 
  249 301191 PHK7060  Hlavkov Renata   PHK     25 
  250  9732 TYN8554  Beov Jana       TYN     27 
  251 416260 SNA7052  Hornychov Petra    SNA     29 
  252  9792 VAM8451  Hostinsk Jana     VAM     31 
  253  9606 SNA7155  Douchov Jaroslava   SNA     33 
  254  9742 TYN8352  Vlkov Martina     TYN     35 
  255 416275 JIL7451  Skalick Darja     JIL     37 
  256 405988 SNA7051  Votavov Radka     SNA     39 
  257 416295 ZAM7551  Karlkov Renata    ZAM     41 
  258  9748 TYN8152  Betlachov Andrea    TYN     43 
  259  9656 PPU6950  Demlov Jitka      PPU     45 
  260  9868 LPU8253  Fuktkov Barbora    LPU     47 
  261  9743 TYN8552  Vlkov Petra      TYN     49 
  262  9677 VAM7751  Kodytkov Iva      VAM     51 
  263  9015 KUN6851  Nekov Jana     KUN     53 
  264          Vakant         Vakant    55 
  265          Vakant         Vakant    57 
  266          Vakant         Vakant    59 
  267  9462 PHK6961  Weberov Zuzana    PHK     61 D35C (19)                   

  268  9122 SHK6352  Chmelaov Marie    SHK      1 
  269  9089 JIL5851  Kynlov Miroslava   JIL      4 
  270  9769 LTU6151  Sombotov Alena     LTU      7 
  271 410771 SHK6552  Bernartov Ivana    SHK     10 
  272  9590 KOS6051  Tupcov Hana      KOS     13 
  273 405969 JIL6351  Mal Eva        JIL     16 
  274  51488 SHK6151  Novotn Iva       SHK     19 
  275  9093 JIL6052  Jiitov Hana     JIL     22 
  276  7255 DOB6052  Tich Jiina      DOB     25 
  277  9908 SJC6151  Beneov Iva      SJC     28 
  278  8954 VRL5451  Ndrlov Eva      VRL     31 
  279  9311 LPU6151  Hermanov Dana     LPU     34 
  280  9681 VAM6451  Klapalov Jana     VAM     37 
  281  9611 SNA5951  Romanov Lenka     SNA     40 
  282  9121 SHK6351  Mdlov Iva       SHK     43 
  283  9310 LPU6553  ermkov Renata    LPU     46 
  284          Vakant         Vakant    49 
  285          Vakant         Vakant    52 
  286  9125 SHK6561  Tepl Hana       SHK     55 D35D (42)                   

  287 416272 LPU7153  Kosov Leona      LPU      1 
  288  9118 SHK5852  Blhov Luba      SHK      3 
  289  9882 LPU6752  Kiacov Martina     LPU      5 
  290 219272 ZAM6251  Nokov Dagmar     ZAM      7 
  291  9375 PHK6851  Kamenick Lenka    PHK      9 
  292 219201 SHK6152  Hausvaterov Marcela  SHK     11 
  293  9641 SNA6051  Dostlov Jana     SNA     13 
  294 405951 PHK6152  Zelenkov Lenka    PHK     15 
  295     JIL6651  Holubcov Jana     JIL     17 
  296 410726 SHK6354  Egrtov Jitka      SHK     19 
  297  9404 PHK6352  tpnov Jaroslava  PHK     21 
  298  9032 ZAM5951  Kalousov Dana     ZAM     23 
  299  49890 PHK6757  Azebov Martina    PHK     25 
  300  9117 SHK5851  Gazdakov Jana     SHK     27 
  301  9438 PHK6353  Lamichov Iva     PHK     29 
  302  9031 ZAM5851  Koblikov Hana     ZAM     31 
  303  9387 PHK6552  Kubtov Iva      PHK     33 
  304 416317 VAM6551  Kulov Jana       VAM     35 
  305  9752 HOS6451  Faltov Iva       HOS     37 
  306  9116 SHK5751  Stulkov Zuzana    SHK     39 
  307  51183 LPU6554  Roudn Eva       LPU     41 
  308 219278 ZAM6751  Kulhav Jarmila     ZAM     43 
  309  9737 TYN6451  Dolealov Ivana    TYN     45 
  310     SHK6753  Diveck Rena     SHK     47 
  311  9682 VAM5851  SuchanovLenka     VAM     49 
  312  9053 JIL6199  Kavanov Jana      JIL     51 
  313  8962 VRL6251  Vlachov Hana      VRL     53 
  314 410739 SHK6752  Fundov Hana      SHK     55 
  315     JIL6352  Pimanov Jana     JIL     57 
  316 301691 PHK5952  Balcarov Eva     PHK     59 
  317     SHK    Vychodilov Jiina   SHK     61 
  318  51430 TYN6851  Kodytkov Jitka     TYN     63 
  319  53569 ZAM6351  Cabalkov Ivana     ZAM     65 
  320  9741 TYN6351  Vlkov Pavla      TYN     67 
  321  9581 KOS5951  Sahulov Miroslava   KOS     69 
  322  9535 SRK6351  Peremsk Dana      SRK     71 
  323  51424 TYN6651  Markov Petra     TYN     73 
  324  9609 SNA6351  Hanuov Jitka     SNA     75 
  325  9251 LPU6351  Weisbauerov Blanka   LPU     77 
  326          Vakant         Vakant    79 
  327          Vakant         Vakant    81 
  328          Vakant         Vakant    83 D45C (16)                   

  329  9371 PHK5351  Jiranov Alena     PHK     85 
  330  9692 NPA5754  Hukov Eva       NPA     87 
  331  9107 SHK5351  Fejlkov Alice     SHK     89 
  332  9068 JIL5362  Zleskov Vlasta    JIL     91 
  333  9290 LPU5654  Dokalov Jiina    LPU     93 
  334  9108 SHK5451  Hepnerov Dagmar    SHK     95 
  335  9612 SNA5351  Langrov Eva      SNA     97 
  336  9105 SHK5251  lechtov Marie     SHK     99 
  337  9690 NPA5552  Novkov Jana      NPA     101 
  338  9202 LPU5551  Klimplov Alena     LPU     103 
  339  9429 PHK5951  Panchrtkov Jitka   PHK     105 
  340  9211 LPU5851  Vchov Ladislava    LPU     107 
  341  9688 NPA5351  Kalibnov Jiina    NPA     109 
  342  9216 LPU5552  Mrtkov Hana     LPU     111 
  343          Vakant         Vakant   113 
  344          Vakant         Vakant   115 D45D (9)                   

  345 301172 LPU4753  Mal Marie       LPU     73 
  346 301116 SRK5752  Duslkov Marie     SRK     76 
  347  9224 LPU5651  Lulayov Vra      LPU     79 
  348  7225 SNA5651  Mikyskov Hana     SNA     82 
  349  9302 LPU5451  trbov Lenka     LPU     85 
  350  9112 SHK5652  abatkov Zdena     SHK     88 
  351  9279 LPU5653  Lennerov Eva      LPU     91 
  352          Vakant         Vakant    94 
  353          Vakant         Vakant    97 D50 (8)                    

  354 405955 LTU4751  Kutkov Stanislava  LTU     100 
  355  8998 VRL4851  Knoblochov Vra    VRL     103 
  356  9033 ZAM5051  Martincov Helena    ZAM     106 
  357  9539 SRK3951  Ehlov Iva       SRK     109 
  358  9421 PHK3951  Novotn Marie     PHK     112 
  359  9034 ZAM4651  Lhotsk Hana      ZAM     115 
  360          Vakant         Vakant   118 
  361          Vakant         Vakant   121 H10C (15)                   

  362 405992 SRK9502  Maek Ondej      SRK      2 
  363     SJC9401  mejc Jakub       SJC      5 
  364 301124 SRK9407  Volf David       SRK      8 
  365  7219 ALB9301  Sckl Michal      ALB     11 
  366 301134 SRK9402  Jirouek Vt      SRK     14 
  367 405974 LTU9401  Grundmann Jan      LTU     17 
  368  9160 SHK9501  Mlateek Ji      SHK     20 
  369 301130 SRK9405  Martinec Pavel     SRK     23 
  370 303950 JIL9403  norbert Martin     JIL     26 
  371  7260 DOB9400  Morvek Tom      DOB     29 
  372  9704 NPA9601  Kosina Jakub      NPA     32 
  373 301103 SRK9401  Hauptfleisch Filip   SRK     35 
  374          Vakant         Vakant    38 
  375          Vakant         Vakant    41 
  376          Vakant         Vakant    44 H10N (24)                   

  377 406000 SRK9506  Kapal Jakub       SRK      3 
  378     JIL9401  Kulhnek Michael    JIL      6 
  379  9570 CHC9501  Kivda Martin      CHC      9 
  380  51405 SHK9701  Netuka Vojtch     SHK     12 
  381  9015 KUN9501  Kopeck Milo      KUN     15 
  382  9712 NPA9501  Tzlar Vojtch     NPA     18 
  383  9553 CHC9901  Kivda Tom      CHC     21 
  384     LTU9501  Schwaninger Adam    LTU     24 
  385 301158 SRK9601  Ehl Ji        SRK     27 
  386  9996 SJC9601  tl Jan        SJC     30 
  387     JIL9603  ern Hynek       JIL     33 
  388 416342 SRK9507  Kosek Jan        SRK     36 
  389 416294 ZZZ    Ryb Leon       ZZZ     39 
  390 416285 LTU9701  Schwaninger Ondrej   LTU     42 
  391 219237 PHK9701  Novotn Jan      PHK     45 
  392 405993 SRK9410  Duzbbek David     SRK     48 
  393     VRL    Wank Adam       VRL     51 
  394 301156 SRK9411  ediv Zdenk      SRK     54 
  395  9657 LPU9502  Deml Tom       LPU     57 
  396     VRL    Volejnk Tom     VRL     60 
  397          Vakant         Vakant    63 
  398          Vakant         Vakant    66 
  399          Vakant         Vakant    69 
  400     VAM9601  Rykala Filip      VAM     72 H12C (35)                   

  401 410796 LPU9302  Kos Oldich       LPU      2 
  402  51444 JIL9202  Vik Martin       JIL      5 
  403  7223 ALB9201  Kram Daniel      ALB      8 
  404     SJC9204  Uvzl Marek       SJC     11 
  405  9019 KUN9201  Suchomel Adam      KUN     14 
  406  51110 STH9201  Kuera Michal      STH     17 
  407 303904 JIL9207  Janata Jakub      JIL     20 
  408  51112 STH9301  Klouek Martin     STH     23 
  409 405963 JIL9303  Gttler Dominik     JIL     26 
  410 301104 SRK9302  Svtelsk Jakub     SRK     29 
  411  51124 JIL9201  Mal Vtzslav     JIL     32 
  412 301106 SRK9203  Pln Petr        SRK     35 
  413  9675 VAM9301  Smutn imon      VAM     38 
  414  9811 SRK9202  Martinec Jan      SRK     41 
  415 405967 JIL9301  Besk imon      JIL     44 
  416 405973 LTU9201  Petrela Jan      LTU     47 
  417  9298 LPU9203  Ptek Adam       LPU     50 
  418 405965 JIL9205  Hladk Frantiek    JIL     53 
  419 410798 LPU9303  Kos Tom        LPU     56 
  420  49603 SHK9204  Smitka Jan       SHK     59 
  421 303958 JIL9302  Skalick David     JIL     62 
  422  9198 PHK9202  Mikuleck Jan     PHK     65 
  423 405962 JIL9304  Penika Matou     JIL     68 
  424  9486 SRK9201  Handl Jindich     SRK     71 
  425 410786 LPU9205  Valach Ondej      LPU     74 
  426 219218 SHK9208  Kudera Daniel      SHK     77 
  427 405980 TYN9201  Beran Dominik      TYN     80 
  428  9304 LPU9301  ermk Jan       LPU     83 
  429 405953 SHK9203  Egrt Martin       SHK     86 
  430 405979 TYN9301  Jake Vojtch      TYN     89 
  431 303952 JIL9209  Schmitt Tom      JIL     92 
  432 301649 PHK9203  Mazan David      PHK     95 
  433          Vakant         Vakant    98 
  434          Vakant         Vakant   101 
  435          Vakant         Vakant   104 H12D (15)                   

  436  9240 LPU9202  Zitka Luk       LPU     38 
  437 405991 SRK9306  Nowak Viktor      SRK     41 
  438     VRL9201  rom Pavel       VRL     44 
  439  9449 PHK9201  tpn Pavel      PHK     47 
  440  9002 VRL    Kubt Luk       VRL     50 
  441  51131 SHK9301  Diveck Frantiek    SHK     53 
  442     PHK9302  Mak Matj       PHK     56 
  443     SHK9302  Provzek Ji      SHK     59 
  444 416281 ZAM9201  Novotn tpn     ZAM     62 
  445 410355 SRK9205  Vytal Jan       SRK     65 
  446     SHK9205  Nosek Jakub       SHK     68 
  447     SJC9301  Chloupek Adam      SJC     71 
  448          Vakant         Vakant    74 
  449          Vakant         Vakant    77 
  450          Vakant         Vakant    80 H14C (57)                   

  451 303942 JIL9106  Horek Daniel     JIL      2 
  452  9020 KUN9102  Lux Filip        KUN      4 
  453  9042 STH9002  Klouek Tom      STH      6 
  454  9194 HOR9001  Filip  Filip      HOR      8 
  455 301633 LPU9110  Prochzka Tom     LPU     10 
  456 301601 SHK9005  Hausvater Jan      SHK     12 
  457  9021 KUN9101  Magnusek Robert     KUN     14 
  458  9789 VAM9001  Klapal Jan       VAM     16 
  459  9091 JIL9006  ern Vojtch      JIL     18 
  460 416266 LPU9113  Prochzka David     LPU     20 
  461  49363 JIL9003  Havlek Luk     JIL     22 
  462  9708 NPA9002  Brendl Radek      NPA     24 
  463  9490 SHK9007  Souek Michal      SHK     26 
  464 410743 VAM9005  Rika Daniel     VAM     28 
  465  9831 PHK9104  Kamenick Jakub    PHK     30 
  466  7212 ALB9002  Zma Jakub       ALB     32 
  467  9814 SRK9105  Baek Adam       SRK     34 
  468     SJC9110  Kubn Luk       SJC     36 
  469 416274 LPU9120  Tich Ondej      LPU     38 
  470  51109 STH9001  Exner Jan        STH     40 
  471  9843 SHK9103  Funda Jan        SHK     42 
  472  9492 SRK9001  Mach Vclav      SRK     44 
  473  49353 JIL9101  Kobrle Ale       JIL     46 
  474  9866 LPU9001  Hovorka Luk      LPU     48 
  475  9003 VRL9102  Machek Vojta      VRL     50 
  476 303951 JIL9104  Penika Jakub     JIL     52 
  477  9806 SRK9005  Gaparovi Tom    SRK     54 
  478  9196 SHK9102  Chmela Luk      SHK     56 
  479  9812 SRK9102  Kol Jan        SRK     58 
  480  9647 SNA9003  Dostl Tom      SNA     60 
  481  8992 VRL9101  Krajek Vclav     VRL     62 
  482  9613 SNA9001  Roman Ale       SNA     64 
  483  9252 LPU9101  Weisbauer Vojtch    LPU     66 
  484  9841 SHK9002  Glovack Radim     SHK     68 
  485 405966 JIL9005  tefan Petr       JIL     70 
  486 301122 SRK9110  Zajek Radim      SRK     72 
  487  9644 SNA9101  Prchal Ondej      SNA     74 
  488  9815 SRK9107  Baudy Libor      SRK     76 
  489 405976 TYN9104  Zemank Jan       TYN     78 
  490  9865 LPU9104  Seidl Jakub       LPU     80 
  491  9491 SRK9002  Ptek Ji       SRK     82 
  492  9349 LPU9107  Semonsk Martin     LPU     84 
  493  9848 SHK9006  Pavel Tom       SHK     86 
  494  9503 SRK9006  Knop Radek       SRK     88 
  495  9035 ZAM9001  Noka Radek       ZAM     90 
  496 301639 PHK9001  Zelenka Tom     PHK     92 
  497  49628 SHK9105  Vychodil Adam      SHK     94 
  498  9791 VAM9002  Novk Martin      VAM     96 
  499  9193 SHK9001  abatka Jan       SHK     98 
  500 416277 JIL9103  Stach Jan        JIL     100 
  501  9195 SHK9101  Stulk Matj      SHK     102 
  502 301105 SRK9109  Kapl Tom       SRK     104 
  503 416323 PHK9103  Steda Luk      PHK     106 
  504  9801 SRK9004  Vvra Zdenk      SRK     108 
  505          Vakant         Vakant   110 
  506          Vakant         Vakant   112 
  507          Vakant         Vakant   114 H14D (19)                   

  508  51187 LPU9112  Oueck Milo      LPU     91 
  509  51425 TYN9103  Jake Ondej      TYN     94 
  510     LPU9119  Gwozdiak Jakub     LPU     97 
  511 303925 JIL9105  Jelen Tom       JIL     100 
  512 301634 LPU9111  Phoda Jaromr     LPU     103 
  513 410782 SHK9107  Nosek Jan        SHK     106 
  514  49699 TYN9102  Mark Josef      TYN     109 
  515 416282 LTU9102  Lazk Tom       LTU     112 
  516 416298 TYN9002  Kopyn tefan      TYN     115 
  517 416289 LTU9101  Babka David       LTU     118 
  518  51467 KOS9101  Kov Jan        KOS     121 
  519 416290 LTU9002  Kult Martin       LTU     124 
  520  9586 VAM9101  Rykala Daniel      VAM     127 
  521  9867 LPU9102  Macl Jan        LPU     130 
  522     SJC9107  Kupec Jakub       SJC     133 
  523  9884 LPU9108  Jirk Stanislav     LPU     136 
  524          Vakant         Vakant   139 
  525          Vakant         Vakant   142 
  526          Vakant         Vakant   145 H16C (36)                   

  527  9508 SRK8804  Petras Tom      SRK      2 
  528  9411 PHK8804  Kycl Josef       PHK      5 
  529  9706 NPA8901  Stuchlk Jaroslav    NPA      8 
  530  9184 SHK8801  Rederer Vclav     SHK     11 
  531 405986 SNA8804  Polk Petr       SNA     14 
  532  9507 SRK8805  Jirk Ondej      SRK     17 
  533  9856 SHK8804  Vojta Marek       SHK     20 
  534  9496 SRK8909  Krejza Pavel      SRK     23 
  535 303917 JIL8803  Tma Marek       JIL     26 
  536  9707 NPA8902  Hork Jan        NPA     29 
  537 210209 LPU8810  Rebeka Tom      LPU     32 
  538  9747 TYN8901  Doleal Jan       TYN     35 
  539  9638 SNA8803  Kortus Jan       SNA     38 
  540  9188 SHK8901  Jirsek Michal     SHK     41 
  541  9468 PHK8801  Souek Petr      PHK     44 
  542  9670 VAM8802  Klapal Michal      VAM     47 
  543  9504 SRK8902  Duslek Adam      SRK     50 
  544  8989 VRL8901  Dank Jchym      VRL     53 
  545  9208 LPU8807  Kroupa Jan       LPU     56 
  546  51117 JIL8802  Jiita Lubomr     JIL     59 
  547  9972 SJC8801  picar Petr       SJC     62 
  548  9502 SRK8904  Bek Jan        SRK     65 
  549  9018 KUN8802  Suchomel Michal     KUN     68 
  550  9498 SRK8905  Ptek Luk       SRK     71 
  551  9190 SHK8904  Tomalk Ondej     SHK     74 
  552  9510 SRK8801  Klcha Martin      SRK     77 
  553  8970 VRL8804  afrnek Michal     VRL     80 
  554  9189 SHK8902  abatka Zdenk     SHK     83 
  555  7230 DOB8803  La Martin      DOB     86 
  556  9847 SHK8908  Havlas Jan       SHK     89 
  557  8967 VRL8802  Mejznar Radek      VRL     92 
  558  51402 SHK8905  Bare Ondej      SHK     95 
  559  9094 JIL8801  Besk Matj      JIL     98 
  560          Vakant         Vakant   101 
  561          Vakant         Vakant   104 
  562          Vakant         Vakant   107 H18C (22)                   

  563  9343 LPU8604  Krl Vclav       LPU      1 
  564  9168 SHK8605  Kinzel Martin      SHK      5 
  565     LPU8611  Pivovarnk Jan     LPU      9 
  566  8958 JIL8701  Klapka Michal      JIL     13 
  567  9862 LPU8704  Kopeck Ondej     LPU     17 
  568  9417 PHK8903  Mller Martin     PHK     21 
  569 405960 LPU8605  Lenner Miroslav     LPU     25 
  570  9513 SRK8603  Kotyza Pavel      SRK     29 
  571  9281 LPU8608  Kafka Milo       LPU     33 
  572  9844 SHK8702  mehlk Eduard     SHK     37 
  573  9511 SRK8701  Samek Martin      SRK     41 
  574 416256 LPU8705  Novk Jan        LPU     45 
  575  9703 NPA8601  Duben Josef       NPA     49 
  576  9385 PHK8902  Kubt Jan       PHK     53 
  577  9210 LPU8702  Hurda Jakub       LPU     57 
  578  9787 VAM8704  Novk Jakub       VAM     61 
  579  9350 LPU8607  Katnek Petr      LPU     65 
  580  9558 CHC8603  Ptek Michal      CHC     69 
  581  9341 LPU8606  emlika Jakub     LPU     73 
  582  9514 SRK8602  Hylenka Jan       SRK     77 
  583          Vakant         Vakant    81 
  584          Vakant         Vakant    85 H21A (31)                   

  585  9359 PHK7905  Tihon Michal      PHK      2 
  586 502086 SRK7504  Sedlk Radek      SRK      6 
  587  9132 SHK7907  Ftor Jan        SHK     10 
  588  51590 JIL7701  Koln Jan        JIL     14 
  589  9526 SRK7704  Vtek Tom       SRK     18 
  590  9360 PHK8005  ern Michal      PHK     22 
  591  8861 TLP4900  Peterka Frantiek    TJP     26 
  592 410781 LPU8204  Knek Ji       LPU     30 
  593  9700 NPA8401  Bejr Zdenk       NPA     34 
  594  9325 LPU7309  Vvra Jaroslav     LPU     38 
  595  9140 SHK7911  Weiner Jakub      SHK     42 
  596  9797 PHK7601  Vtek Petr       PHK     46 
  597  9985 SJC8507  Palas Jan        SJC     50 
  598  9151 SHK8406  Komanec Vclav     SHK     54 
  599  7231 SRK8002  Janda Martin      SRK     58 
  600  9133 SHK7601  Hepner David      SHK     62 
  601  9399 PHK7605  Kadevek Petr     PHK     66 
  602  9980 SJC8006  Kazda Ji       SJC     70 
  603  9694 NPA7701  Novk Zdenk      NPA     74 
  604  9131 SHK7502  Jedlika Marek     SHK     78 
  605  53229 TCE7201  Budk Radek       TCE     82 
  606  53775 CET7501  Kolek Petr       CET     86 
  607  9693 NPA7502  Novk Ji       NPA     90 
  608  9145 SHK8215  Blha Jan        SHK     94 
  609 232139 JAM7800  Holas Tom       JAM     98 
  610     VSP    korpil Martin     VSP     102 
  611  4352 SHK8404  Gazdako Jan      SHK     106 
  612          Vakant         Vakant   110 
  613          Vakant         Vakant   114 
  614          Vakant         Vakant   118 
  615  9083 PHK8302  Erlebach Michal     PHK     122 H21C (74)                   

  616  49414 JIL7001  Gernert Alan      JIL      1 
  617  9241 LPU8402  Zitka Adam       LPU      3 
  618  9770 JIL8504  Erlebach Luk     JIL      5 
  619  9518 SRK8301  Drhlk Petr       SRK      7 
  620  9335 LPU6702  Kober Michal      LPU      9 
  621  9528 SRK7605  Koblic Jan       SRK     11 
  622  7210 ALB8301  Khn Vtzslav     ALB     13 
  623  9529 SRK7503  Danek Josef      SRK     15 
  624  9005 VRL7501  Wohanka Pavel      VRL     17 
  625  9726 CET7001  af Miroslav     CET     19 
  626  9130 SHK7501  Charvt Frantiek    SHK     21 
  627  9617 SNA8402  Pcha Luk       SNA     23 
  628  9373 PHK8701  Justa Pavel      PHK     25 
  629  9974 SJC7416  Chrst Tom      SJC     27 
  630  8988 JIL8805  Krajek Vojtch    JIL     29 
  631  9225 LPU8406  Matyk Jaroslav     LPU     31 
  632  7245 DOB7801  Letnsk Tom     DOB     33 
  633  9269 LPU8106  abatka Petr      LPU     35 
  634  9156 SHK8504  Duffek Jan       SHK     37 
  635  9363 PHK8501  Dutko Jan      PHK     39 
  636  9307 LPU8505  Herman Jan       LPU     41 
  637  9376 PHK6601  Kamenick Jan     PHK     43 
  638  9626 SNA7105  Doucha Ji       SNA     45 
  639  9414 PHK8502  Macht Frantiek    PHK     47 
  640  9705 NPA8402  Pril Ondej      NPA     49 
  641  9390 PHK7102  Macek Martin      PHK     51 
  642  9568 CHC8303  lajs Tom       CHC     53 
  643  9354 PHK8602  Balcar Ale      PHK     55 
  644  9669 VAM8401  Veverka Tom      VAM     57 
  645  9119 SHK7302  Netuka Martin      SHK     59 
  646  9321 LPU7601  Jirsek Ale      LPU     61 
  647  9424 PHK6502  Novotn Milan     PHK     63 
  648  9314 LPU8001  Noika Ji      LPU     65 
  649  8956 VRL8502  afrnek Jan      VRL     67 
  650  9407 PHK7205  Kunart Tom      PHK     69 
  651  9099 JIL8702  Mal Ale        JIL     71 
  652  9762 HOS7801  Vrbata Alan       HOS     73 
  653  9294 LPU7304  Haas Karel       LPU     75 
  654  8973 VRL7305  Wohanka Petr      VRL     77 
  655  9069 JIL7041  Votoek Tom      JIL     79 
  656  9686 NPA5001  Novk Karel       NPA     81 
  657  9138 SHK7905  Svoboda Luk      SHK     83 
  658  8972 VRL7201  Cupk Ji       VRL     85 
  659  9154 SHK8501  Chmela Tom      SHK     87 
  660  49634 LPU8602  Bolech Filip      LPU     89 
  661  9469 PHK8403  Jeek Ji       PHK     91 
  662  9317 LPU8503  Fuktko Petr      LPU     93 
  663  9559 CHC8502  Peek Ondej      CHC     95 
  664  7237 DOB8001  Preininger Ludk    DOB     97 
  665   559 PPU8102  olc Radim       PPU     99 
  666  7259 DOB7002  Kubec Martin      DOB     101 
  667  8980 VRL8001  Han Petr        VRL     103 
  668  9326 LPU7509  Horek Josef      LPU     105 
  669  9059 JIL8501  Jiita Vladimr    JIL     107 
  670  9206 LPU8206  Odvody Zdenk      LPU     109 
  671  49478 JIL8703  ern Martin      JIL     111 
  672  9282 LPU8105  Fuktko Jan       LPU     113 
  673  9470 PHK7001  Cich David      PHK     115 
  674  9515 SRK8601  Andr Ji       SRK     117 
  675  7213 ALB7801  Kupka Jaroslav     ALB     119 
  676  9324 LPU7604  Drka tpn      LPU     121 
  677  9463 PHK8405  Linder Jan       PHK     123 
  678     VRL7601  Kutlvar Ruda      VRL     125 
  679  9230 LPU6901  Fencl Petr       LPU     127 
  680  9379 PHK8503  Kovak Radovan    PHK     129 
  681  8984 VRL8401  Ndrle Luk      VRL     131 
  682  9283 LPU8303  emlika Jan      LPU     133 
  683  9720 CET7601  Pilgr Ludk       CET     135 
  684  9662 VAM8402  ehk Pavel       VAM     137 
  685          Vakant         Vakant   139 
  686          Vakant         Vakant   141 
  687 301301 PHK7105  Strnad Ji      PHK     143 
  688          Vakant         Vakant   145 
  689  9430 PHK7302  Samek Petr       PHK     147 H21D (20)                   

  690  51102 PHK7108  Koutn Pavel      PHK      3 
  691  51188 ZAM8001  Kobliek Kamil     ZAM      6 
  692  9323 LPU8302  abatka Jan       LPU      9 
  693     STH    Tauchman Frantiek   STH     12 
  694     VAM8403  Hudk Stanislav     VAM     15 
  695  9443 PHK8504  lapk Martin     PHK     18 
  696  9701 NPA8501  Dytrych Martin     NPA     21 
  697  9036 ZAM7301  Bza Daniel      ZAM     24 
  698  9433 PHK7207  Pompach Martin     PHK     27 
  699  9214 LPU8306  Duch Zdenk       LPU     30 
  700  9010 HOR7303  Vojtch Libor      HOR     33 
  701     STH    Horek Stanislav    STH     36 
  702  49631 LTU8101  Prochzka Martin    LTU     39 
  703  9723 CET7301  Kadrman Ji      CET     42 
  704  9205 LPU8207  Sva Petr        LPU     45 
  705 405978 TYN8501  Malec Jan        TYN     48 
  706  7254 DOB7001  Dudek Karel      DOB     51 
  707          Vakant         Vakant    54 
  708          Vakant         Vakant    57 
  709          Vakant         Vakant    60 H35C (39)                   

  710  9667 KOS5401  Kotl Vladimr     KOS      2 
  711  9060 JIL6003  Votoek Vladimr    JIL      5 
  712  9123 SHK6401  Tepl Ji       SHK      8 
  713  9096 JIL5602  Marek Ji       JIL     11 
  714 301648 SHK5801  Hausvater Karel     SHK     14 
  715  51426 TYN6501  Jake Josef       TYN     17 
  716  9772 LTU5902  Sombota Ji      LTU     20 
  717  9071 JIL6101  Krl Martin       JIL     23 
  718  9301 LPU5408  trba Pavel      LPU     26 
  719  9687 NPA5101  Kalibn Jaroslav    NPA     29 
  720  9270 LPU6503  Prochzka Tom     LPU     32 
  721  9773 LTU5802  Hork Ji       LTU     35 
  722  9666 VAM6201  Smutn Michal      VAM     38 
  723  9646 SNA5649  Kalibn Pavel      SNA     41 
  724  9684 VAM6402  Klapal Frantiek    VAM     44 
  725  9754 HOS6701  Hanu Karel       HOS     47 
  726  9599 KOS5802  Tupec Ji       KOS     50 
  727  9260 LPU5201  Far Vclav      LPU     53 
  728  9774 JIL5201  Erlebach Josef     JIL     56 
  729  9668 VAM6101  Doleal Josef      VAM     59 
  730  9277 LPU6102  Roudn Vclav      LPU     62 
  731  9074 JIL6401  Kynl Stanislav     JIL     65 
  732  51465 VAM6102  Kula Ji        VAM     68 
  733  9328 LPU5101  Knap Jan        LPU     71 
  734  9552 CHC6701  Kivda Ivan       CHC     74 
  735  9232 LPU6801  Dvok Lubo      LPU     77 
  736 405970 JIL6901  Gttler Roman      JIL     80 
  737  9589 KOS5801  Sahula Jaroslav     KOS     83 
  738  49354 JIL6103  Havlek Libor     JIL     86 
  739  9369 PHK6401  Hlavek Lubomr    PHK     89 
  740  9685 VAM6403  Hosta Zdenk      VAM     92 
  741  9327 LPU6201  Cinkan Zdenk      LPU     95 
  742  9655 PPU6001  Broulk Milo      PPU     98 
  743          Vakant         Vakant   101 
  744          Vakant         Vakant   104 
  745          Vakant         Vakant   107 
  746  9461 PHK6701  Weber Petr       PHK     110 
  747  9665 VAM6601  Vandas Ludk      VAM     113 
  748  9070 JIL6102  Mal Even       JIL     116 H35D (41)                   

  749 416270 LPU7110  Kos Radovan       LPU      2 
  750 405982 KUN6201  Lux Zdenk       KUN      5 
  751  9631 SNA6101  Roman Martin      SNA      8 
  752  9749 HOS6201  Falta Ji       HOS     11 
  753  9671 VAM6401  Rykala Karel      VAM     14 
  754  9149 SHK6702  Mlateek Ji      SHK     17 
  755  9629 SNA6301  Imlauf Martin      SNA     20 
  756  9120 SHK6102  Diveck Josef      SHK     23 
  757  51184 LPU6002  Rebeka Milan      LPU     26 
  758  9444 PHK5502  lapk Zbynk     PHK     29 
  759     VRL6701  Kubt Miroslav     VRL     32 
  760  9158 SHK5901  Svoboda Miloslav    SHK     35 
  761  9287 LPU6304  Jirk Stanislav     LPU     38 
  762  9128 SHK6101  Mdle Petr       SHK     41 
  763  9813 SRK6001  Ptek Petr       SRK     44 
  764  51489 SHK6104  Novotn Pavel      SHK     47 
  765  9643 SNA6201  Prchal Milan      SNA     50 
  766 405996 SRK6603  Hauptfleisch Roman   SRK     53 
  767  7224 ALB6001  ern Petr       ALB     56 
  768 405971 LTU6301  Petrela Pavel     LTU     59 
  769  9790 VAM6301  Novk Ji       VAM     62 
  770 301646 LTU6801  Killar Marek      LTU     65 
  771  49629 SHK6001  Vzek Ludk       SHK     68 
  772 416261 SNA6402  Dostl Petr       SNA     71 
  773  9372 PHK6101  Justa Jaromr     PHK     74 
  774  9305 LPU6501  ermk Petr       LPU     77 
  775  9632 SNA6501  Hanu Pavel       SNA     80 
  776 416286 LTU6601  Grundmann Jan      LTU     83 
  777  9124 SHK6402  Chmela Pavel      SHK     86 
  778  9756 HOS5401  Kondlka Petr      HOS     89 
  779  7202 ALB6501  Kram Pavel      ALB     92 
  780 410783 LPU6504  Prochzka Radek     LPU     95 
  781 301195 SHK6601  Souek Karel      SHK     98 
  782  9775 LTU5801  Krej Jaroslav     LTU     101 
  783  51127 LPU6305  Kiac Ji        LPU     104 
  784  51182 SHK6301  Vychodil Tom     SHK     107 
  785  9738 TYN6901  Chlebn Ji      TYN     110 
  786  9109 SHK5501  Filip Ale       SHK     113 
  787          Vakant         Vakant   116 
  788          Vakant         Vakant   119 
  789          Vakant         Vakant   122 H45C (42)                   

  790  9721 CET5101  Pilgr Bohuslav     CET      1 
  791  9257 LPU5206  Task Milan      LPU      4 
  792  7243 DOB5601  Tma Milo       DOB      7 
  793  9063 JIL5501  Junek Petr       JIL     10 
  794  9689 NPA5401  Dytrych Dobroslav    NPA     13 
  795  8999 VRL4901  Knobloch Jindra     VRL     16 
  796  9799 SRK4701  Vtek Zdenk      SRK     19 
  797  9215 LPU5002  Mrtk Vclav      LPU     22 
  798  9402 PHK5702  Dutko Petr      PHK     25 
  799  51429 TYN5601  Dokal Zdenk      TYN     28 
  800 301188 LPU5502  Lulay Milo       LPU     31 
  801  49698 TYN5401  Doleal Petr      TYN     34 
  802  9255 LPU5501  Hostinsk Ji     LPU     37 
  803  9777 LTU4801  Rejmont Milan      LTU     40 
  804  9487 SRK5602  Balcar Pavel      SRK     43 
  805  9731 TYN5301  Beo Miroslav      TYN     46 
  806  9400 PHK5701  Bhoun Pavel      PHK     49 
  807  9778 LTU4802  Prochzka Ji     LTU     52 
  808  9725 CET5002  pa Ji        CET     55 
  809  9453 PHK5201  Vondrou Jaroslav   PHK     58 
  810  9818 SRK5002  Strek Ji       SRK     61 
  811  9087 JIL5401  Kynl Stanislav     JIL     64 
  812  7227 DOB5501  Tich Boris       DOB     67 
  813  9261 LPU5001  Far Jaroslav     LPU     70 
  814  9907 SJC5801  Bene Josef       SJC     73 
  815  9403 PHK5901  tpn Pavel      PHK     76 
  816  9554 CHC4601  vadlena Ji      CHC     79 
  817  9691 NPA5601  Pril Jan       NPA     82 
  818  9209 LPU5102  Ska Bedich      LPU     85 
  819  9533 SRK5301  Pohl Zdenk       SRK     88 
  820  9740 TYN5602  Vlek Josef       TYN     91 
  821  9228 LPU5801  Vcha Vladimr     LPU     94 
  822  9037 ZAM5501  Kalous Jaroslav     ZAM     97 
  823  9330 LPU5904  Bolech Ji       LPU     100 
  824  9027 KUN5201  roler Zdenk      KUN     103 
  825  49558 VBM5329  Hanzl Vlastimil     VBM     106 
  826  9800 SRK4901  Danek Josef      SRK     109 
  827  9014 KUN5801  Trejtnar Pavel     KUN     112 
  828  9869 LPU5503  Kroupa Jan       LPU     115 
  829          Vakant         Vakant   118 
  830          Vakant         Vakant   121 
  831          Vakant         Vakant   124 H45D (28)                   

  832  9760 HOS4801  Vais Ji        HOS      2 
  833  49877 PHK5402  Sajbrt Vclav     PHK      4 
  834  9331 LPU5407  Herman Jan       LPU      6 
  835  9115 SHK5703  abatka Petr      SHK      8 
  836 416292 ZZZ    Ryb Ji       ZZZ     10 
  837  9267 LPU4702  Chmelk Ji      LPU     12 
  838  49697 PHK5703  Balcar Ale      PHK     14 
  839 416300 ZAM5701  Kulhav Josef      ZAM     16 
  840  9467 PHK5503  Souek Pavel      PHK     18 
  841  9248 LPU5802  Ndvornk Pavel     LPU     20 
  842  9633 SNA5403  Langr Stanislav     SNA     22 
  843  51693 MKP5100  Libersk Mirko     MKP     24 
  844  9840 SHK5502  Paukert Martin     SHK     26 
  845  9883 LPU5203  Valenta Miloslav    LPU     28 
  846  9106 SHK5301  Kol Vclav      SHK     30 
  847 416262 SNA    Zkravsk Zdenk    SNA     32 
  848  9259 LPU5301  Chalupa Oldich     LPU     34 
  849 405977 TYN5604  Malec Jaromr      TYN     36 
  850  9809 SRK5901  tpnek Rudolf     SRK     38 
  851  9204 LPU5409  Sva Petr        LPU     40 
  852  9113 SHK5701  Stulk Ji       SHK     42 
  853  9201 LPU5401  Klimpl Petr       LPU     44 
  854  9104 SHK5202  Fejlek Vojtch     SHK     46 
  855 416299 TYN5501  Kopyn tefan      TYN     48 
  856  9899 LPU6003  Kolo Oldich      LPU     50 
  857          Vakant         Vakant    52 
  858          Vakant         Vakant    54 
  859          Vakant         Vakant    56 H55C (25)                   

  860  9009 HOR4701  Arnold Jindich     HOR     58 
  861  9038 ZAM4701  ponar Josef      ZAM     60 
  862  9422 PHK3802  Novotn Petr      PHK     62 
  863  9587 KOS4801  Maltek Jaroslav    KOS     64 
  864  9370 PHK4701  Jiran Vclav      PHK     66 
  865  9913 SJC4805  Mikan Vladimr     SJC     68 
  866  9425 PHK4801  Novotn Frantiek   PHK     70 
  867  9610 SNA4501  Sokol Zdenk     SNA     72 
  868  9347 LPU4001  Koudelka Karel     LPU     74 
  869  9103 SHK4001  Mslo Miroslav     SHK     76 
  870  9948 SJC4801  Blek Vratislav     SJC     78 
  871  9102 PHK3801  Mikuleck Jan     PHK     80 
  872  9258 LPU4601  Vvra Jaroslav     LPU     82 
  873  9446 PHK4601  Springer Michal    PHK     84 
  874  9474 SRK4301  Seidl Karel       SRK     86 
  875  9334 LPU4701  epelka Petr      LPU     88 
  876  9460 PHK3901  Weber Petr       PHK     90 
  877 416268 LPU3901  Mlek Josef       LPU     92 
  878  9012 KUN4201  Jakubec Jaroslav    KUN     94 
  879  51178 HOR4801  Fejk Zbynk       HOR     96 
  880  9039 ZAM4401  Tobika Vclav     ZAM     98 
  881  9256 LPU4501  Fridrich Jaroslav    LPU     100 
  882          Vakant         Vakant   102 
  883          Vakant         Vakant   104 
  884          Vakant         Vakant   106 H60C (10)                   

  885  7214 ALB4101  Hluika Bohuslav    ALB     117 
  886  9455 PHK3002  Vykysal Frantiek   PHK     119 
  887  9534 SRK3401  tpnek Rudolf     SRK     121 
  888  8993 VRL4301  Luk Petr       VRL     123 
  889  9634 SNA3901  Smola Ji       SNA     125 
  890  9101 SHK3501  Komanec Vclav     SHK     127 
  891  9753 HOS2601  Hanu Karel       HOS     129 
  892  8963 VRL3601  Zemnek Bohumil     VRL     131 
  893          Vakant         Vakant   133 
  894          Vakant         Vakant   135 Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI


 
VZKAZY